Ποιες αλλαγές ισχύουν στην ανέγερση αγροτικών αποθηκών

warehouse-front

Νέες διατάξεις ισχύουν από το 2020 για την έκδοση Αδειών Δόμησης και την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Στα πλαίσια των αλλαγών που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος τροποποίησε και τους κανόνες αδειοδότησης της λιθόκτιστης αγροτικής αποθήκης μέχρι 15 τετραγωνικά μέτρα. Αυτές οι αποθήκες είναι βοηθητικές κατασκευές, για την εξυπηρέτηση της καλλιέργειας του αγροκτήματος, με την αποθήκευση των αγροτικών εργαλείων, μηχανημάτων και προϊόντων.

Muffaway
Η βασική αλλαγή που έγινε είναι ότι κατήργησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος τη δυνατότητα να κτίζονται αυτές οι αποθήκες σε αγροτεμάχια με ελάχιστο εμβαδό τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα και πλέον απαιτείται να είναι το αγροτεμάχιο άρτιο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Για την κατασκευή αυτών των μικρών αποθηκών αντί της οικοδομικής άδειας απαιτείται «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» η οποία εκδίδεται από την Πολεοδομία του Δήμου, μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, η οποία θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα ύπαρξης της αποθήκης.

Δηλαδή τώρα δεν χτίζουμε αγροτική αποθήκη σε ένα στρέμμα;
Μέχρι το 2018 για την ανέγερση μιας λιθόκτιστης αποθήκης απαιτούντο τα αγροτεμάχια να είναι άρτια. Στη συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. 6970/4461/ 12-10-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος τροποποιήθηκαν οι πολεοδομικές διατάξεις και δόθηκε η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται η κατασκευή αποθήκης σε αγρόκτημα τουλάχιστον 1.000 τ.μ και η απόστασή της να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από τα όρια του αγροκτήματος. Όμως με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/43266/1174 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2020 (ΦΕΚ B 1843 – 13.05.20) καταργήθηκαν τα κάτω όρια των 1.000μ2 στην επιφάνεια του αγροτεμαχίου και η ελάχιστη απόσταση των 5 μ από τα όρια αυτού. Επομένως σήμερα κτίζουμε αγροτική λιθόκτιστη αποθήκη μόνο στα άρτια γήπεδα και σε απόσταση 10 μέτρων απο τα όρια σύμφωνα με ΠΔ του 1985 για την εκτος σχεδίου δόμηση, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Νόμο 4759/2020.

Ο γείτονάς μου πριν έναν χρόνο έκανε μπαξέ κι έκτισε νόμιμη αποθήκη σε 1.000 τετραγωνικά κι εγώ σήμερα σε ελαιώνα 3.500 τετραγωνικών μέτρων δεν μπορώ να βγάλω άδεια;
Πραγματικά, οι συχνές αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία δημιουργούν αδικίες. Όμως η πολεοδομία είναι κάτι δυναμικό και γι΄αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσαρμόζει τη νομοθεσία στις ανάγκες που δημιουργούνται, με στόχο την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και τη δημιουργία ενός ανθρώπινου και βιώσιμου περιβάλλοντος. Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι, έγινε καταστρατήγηση του πνεύματος της νομοθεσίας που είχε ως σκοπό τη στήριξη των αγροτών με την ανέγερση μιας μικρής αποθήκης για τη φύλαξη των αγροτικών του εργαλείων και μηχανημάτων. Έτσι πολλοί ήταν αυτοί, που για να αποφύγουν το «σκόπελο» της οικοδομικής άδειας και του ελέγχου, άρχισαν να αγοράζουν μικρά γήπεδα εκτός σχεδίου, μη άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία είτε είχαν κάποια καλλιέργεια, είτε τα φύτεψαν με δενδρύλλια ή κηπευτικά και στη συνέχεια αιτήθηκαν την ανέγερση αγροτικής αποθήκης. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν να ξεφυτρώσουν «μικρά σπιτάκια» κυρίως στα νησιά και σε παραλιακές περιοχές. Μάλιστα πολλοί, αφού εξασφάλισαν την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση τους, στη συνέχεια έκαναν παράνομες προσθήκες, μετέτρεψαν πέργκολες σε δωμάτια και γενικά δημιούργησαν παραθεριστικές κατοικίες. Το κράτος έχει δεσμευτεί στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά τις 27-07-2011 και ότι θα αποτρέψει κάθε αυθαιρεσία. Για αυτό και μέσω της ταυτότητας του κτιρίου αυτές οι αυθαιρεσίες θα αποκαλυφθούν.

Πώς βγάζουμε άδεια λιθόκτιστης αγροτικής αποθήκης εκτός σχεδίου;
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις με την ηλεκτρονική πλέον έκδοση της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας από το πληροφοριακό σύστημα e-adeies του ΤΕΕ-ΥΠΕΝ απλοποιείται η διαδικασία για όσους θέλουν να χτίσουν αγροτική λιθόκτιστη αποθήκη σε καλλιεργούμενη έκταση είτε υπάρχει κατοικία, είτε όχι. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Αδειας Μικρής Κλίμακας για αποθήκη;
Ενδιαφέρομαι για ΘερμομόνωσηΕνδιαφέρομαι για Θερμομόνωση
Για την έκδοση μιας άδειας μικρής κλίμακας αιτούνται τα γενικά δικαιολογητικά και τα ειδικά για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

Τα γενικά δικαιολογητικά είναι:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού

δ. Προϋπολογισμός Έργου

ε. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

στ. Φωτογραφίες του ακινήτου

ζ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους

η. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, όπου απαιτείται

Τα ειδικά δικαιολογητικά για λιθόκτηστη αποθήκη 15 τ.μ. είναι τα εξής:

α) Έγκριση της αρμοδίας Διεύθυνσης Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη, για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η αποθήκη (θέση, διαστάσεις αποστάσεις κ.τλ.).

γ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

Τι προσέχουμε επιπλέον;
Το συνολικό ύψος του κτιρίου μαζί με τη στέγη είναι τα 3 μέτρα και χωρίς τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του.
Όπου, από ειδικές διατάξεις της περιοχής ορίζεται υποχρεωτική η κατασκευή στέγης, κατασκευάζεται υποχρεωτικά στέγη, ενώ αντίστοιχα όπου είναι υποχρεωτική η κατασκευή δώματος. Το ύψος των 3,00 μ. υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος
Στα 15 τ.μ. προσμετράται και η τοιχοποιία
Η κατασκευή πρέπει να γίνει αποκλειστικά με λιθοδομή και όχι με σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πάνελ, γυψοσανίδες και λοιπά δομικά υλικά.
Επίσης, όπου υπάρχει ειδικό διάταγμα ή περιορισμοί δόμησης στα μορφολογικά στοιχεία π.χ. Πήλιο, Κυκλάδες, κλπ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13 ή με Ν. 4495/2017, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955.
Πώς παίρνουμε την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη;
Με αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας ζητούμε την Χορήγηση Έγκρισης Σκοπιμότητας Ανέγερσης Αγροτικής Αποθήκης. Για την έγκριση σκοπιμότητας και λειτουργικότητας ανέγερσης αγροτικής αποθήκης, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.

2) Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.

3) Τρία αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης.

4) Τρία αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων ( κάτοψη, όψεων και τομής ) που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης. Πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.

5) Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κ.λπ.

6) Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος.

7) Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 ότι η αποθήκη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και εφοδίων.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό διάγραμμα για Χορήγηση Σκοπιμότητας;
Θα πρέπει το τοπογραφικό διάγραμμα να έχει τα εξής:

Να είναι εξηρτημένο στο Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς), με παράθεση των συντεταγμένων κορυφών στο σύστημα της Εργασίας (Διανομής ή Αναδασμού).
Να έχει απόσπασμα του αντίστοιχου διαγράμματος –πινακίδας της ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 στο οποίο θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση του ακινήτου.
Να έχει απόσπασμα της ευρύτερης περιοχής του χάρτη Διανομής, Αναδασμού κ.λπ. με σημειωμένη την αποτυπωμένη έκταση.
Να αναγράφετε η απόσταση από τον καθορισμένο Αιγιαλό.
Να έχει βεβαίωση για το εάν εμπίπτει σε ζώνες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, προστατευόμενες περιοχές (Ramsar, Natura, Εθνικοί Δρυμοί, πάρκα κλπ.) και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με σαφή αναφορά των περιορισμών που τίθενται στην συγκεκριμένη ζώνη, περιοχή.
Να αναφέρετε ο μη δασικός χαρακτήρας της έκτασης και σε τι στάδιο βρίσκεται ο δασικός χάρτης (κυρωμένος/αναρτημένος)
Να αναγράφονται σε αυτό οι χρήσεις γης που ισχύουν και μέχρι τον καθορισμό τους απλή αναφορά ότι δεν έχουν καθορισθεί ακόμη.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag