Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – Π.Ε.Α.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας παρουσιάζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας – όπου ως κτιριακή μονάδα ορίζεται το τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά – δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Οι εξειδικευμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές – Μηχανικοί της CITY ENGINEERING μπορούν να εκδώσουν ΠΕΑ για ολόκληρο κτίριο όπως και είναι δυνατή η έκδοση πολλών ΠΕΑ, ένα για κάθε κτιριακή μονάδα.

Σε κτίριο μικτής χρήσης, εκδίδονται ΠΕΑ, ανάλογα με τη χρήση. Συνεπώς, σε κτίριο που υπάρχουν καταστήματα ή γραφεία στο ισόγειο και διαμερίσματα – κατοικίες στους ορόφους εκδίδεται ένα ΠΕΑ για κάθε κατάστημα / γραφείο και ένα ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα (δεν μπορεί να εκδοθεί ένα ΠΕΑ και για τις δύο χρήσεις).

 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ απαιτούνται κάθε φορά που ένα ακίνητο είναι:

 • Υπό κατασκευή
 • Διαθέσιμο προς πώληση
 • Διαθέσιμο προς ενοικίαση

 

EΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΠΕΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας ενός ακινήτου και το τυπικό ενεργειακό κόστος
 • Συστάσεις σχετικά με τον τρόπο μείωσης της χρήσης ενέργειας και εξοικονόμησης χρημάτων
 • Το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα με την έκδοση του πιστοποιητικού κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η.
 • Η ευθύνη για την παροχή ενός ΠΕΑ ανήκει στον ιδιοκτήτη. Σε κάθε νέα κατασκευή, ο εργολάβος που εκτελεί την εργασία ανέγερσης πρέπει να λάβει ένα ΠΕΑ όταν αυτό ολοκληρωθεί εντός της καθορισμένης περιόδου.
 • Ένας ιδιοκτήτης πρέπει να πληρώσει για την αρχική μελέτη για ΠΕΑ, παρέχοντας στον υποψήφιο αγοραστή ή ενοικιαστή ένα ΠΕΑ πριν από τη σύναψη συμφωνίας πώλησης ή μίσθωσης. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίου συμβολαίου.
 • Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ και ενημέρωσης του ενοικιαστή ισχύει τόσο για τις μακροχρόνιες μισθώσεις όσο και για τις υπεκμισθώσεις και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 

Δείτε παρακάτω

ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14.03.1983

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα.
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας.
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου).
 • Εάν το ακίνητο είναι δηλωμένο στο Κτηματολόγιο, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο, το αντίγραφο της δήλωσής του.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14.03.1983

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)

*Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Και τα προαιρετικά δικαιολογητικά,

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Μελέτη Θερμομόνωσης

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική:

 • Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),
 • Μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
 • Κατά την πώληση/αγορά κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ανεξαρτήτου εμβαδού, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου
 • Κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,
 • Για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία. Αντίθετα, δεν υπάγονται υπηρεσίες που πρακτικά δεν συνέρχεται το κοινό, όπως τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ.
 • Για την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
 • Σημειώνουμε πως από την 1.1.2016 δεν εξαιρείται κανένα ακίνητο, ανεξαρτήτως τετραγωνικών, από την έκδοση ΠΕΑ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΜΕΑ

Όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – ΜΕΑ, είναι η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου με συνολική επιφάνεια άνω των 50 m², απαιτείται εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία). Αποτελεί πρόσθετη μελέτη απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που ανακαινίζονται ριζικά εξετάζονται συνολικά και όχι μόνο από ενεργειακή σκοπιά ώστε να συμπεριλαμβάνονται στη

 

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – ΜΕΑ:

 1. Τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου,
 2. Η εξέταση των συνθηκών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
 3. Η αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανά επηρεάζουν τη στατική επάρκειά τους.

 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΑ;

Υπάρχουν 9 κλάσεις ξεκινώντας από την Α+ ως ανώτερη κλάση και ως την Η κλάση ως χαμηλότερη.  Ενδιάμεσα υπάρχουν οι Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ . Η μετάβαση από τη μια κλάση στην άλλη δεν είναι κάτι απλό ή κάτι που θα γίνει με βεβαιότητα εάν δεν ακολουθηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή – μηχανικού, που θα διενεργήσει την σχετική μελέτη. Το κτίριο κλάσης A+ είναι το πιο αποδοτικό ακίνητο, με χαμηλότερους λογαριασμούς καυσίμων και το κτίριο κλάσης Η είναι το λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό με υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας. Η ίδια κλίμακα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ενός κτιρίου.

 

ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ;

Το ΠΕΑ εκδίδεται μετά από την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων του κτιρίου και αφού πραγματοποιηθεί σύγκριση μέσω ειδικών υπολογιστικών προγραμμάτων που διαθέτουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές με το ιδεατό κτίριο που διαθέτει ίδια επιφάνεια και ίδιες ανάγκες ενέργειας. Έτσι προκύπτει η ενεργειακή του κλάση. Πραγματοποιείται σύγκριση της ετήσιας πρωτογενής ενέργειας που καταναλώνει το κτίριο που εξετάζουμε σε kW/m² με την ίδια κατανάλωση που πρέπει να καταναλώνει το ιδεατό κτίριο.

Από την σύγκριση αυτή προκύπτουν και οι ανάγκες που θα προτείνει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής – Μηχανικός της CITY ENGINEERING για μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και όποιες άλλες παρεμβάσεις θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν.

 

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ;

Οι παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν είναι προτάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή – Μηχανικού της CITY ENGINEERING για την βελτίωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και την βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα.

Οι προτάσεις αυτές μπορεί να αφορούν την εφαρμογή κάποιου είδους μόνωσης των εξωτερικών κάθετων τοίχων ή της ταράτσας, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την αντικατάσταση των συστημάτων σκίασης, την εγκατάσταση συστημάτων με εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας, σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο κ.ά.) .

Οι προτάσεις αυτές που δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά για καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εάν πρόκειται για εξαιρετικά ενεργοβόρο σπίτι, ιδανικά πρέπει να ολοκληρωθούν οι περισσότερες, αν όχι όλες οι παρεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής – μηχανικός της CITY ENGINEERING στο ΠΕΑ για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ έχει ισχύ για 10 χρόνια εκτός αν στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση πριν την πάροδο της 10ετίας. Σε εκείνη την περίπτωση πρέπει να εκδοθεί νέο ΠΕΑ μετά το τέλος των εργασιών ανακαίνισης και αλλαγών στο κτίριο. Επίσης, εάν στο χρονικό διάστημα που ισχύει το εν ενεργεία πιστοποιητικό πουληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλον το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέου ΠΕΑ καθώς το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύει το ακίνητο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες του.


Σημαντική σημείωση:
Σε περίπτωσή ελέγχου, η μη κατοχή Π.Ε.Α, ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για την έκδοση του δικού σας Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης!

Δείκτης ενεργειακής Απόδοσης
Eνεργοβορο Κτίριο
Eνέργεια
Eνέργεια
Αγγελία
Αγγελία

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
Έως 100τμ. 48€
Από 100τμ.έως 200τμ. 60€
Από 200τμ. Και άνω 80€
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ