Κτηματολόγιο – Δηλώσεις

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Τα βασικά στάδια κτηματογράφησης είναι:

 • Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από φυσικά/νομικά πρόσωπα.
 • Επεξεργασία δηλώσεων από δικηγόρους/τοπογράφους.
 • Προανάρτηση – Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων.
 • Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων.
 • Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
 • Ολοκλήρωση κτηματογράφησης.
 • Λειτουργία κτηματολογικού γραφείου (αρχικές εγγραφές)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Βήμα- βήμα η υποβολή της δήλωσης

 • 1ο βήμα: Επιλογή Νομού- ΟΤΑ
 • 2ο Βήμα: Στοιχεία δικαιούχου
 • 3ο Βήμα: Επιλογή Ακινήτου
 • 4ο Βήμα: Επισύναψη εγγράφων
 • 5ο Βήμα: Έλεγχος πληρότητας της δήλωσης πριν από την πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έγγραφα που χρειαζόμαστε την δήλωση στο Κτηματολόγιο:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 • Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).

Εάν πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να μας προσκομίσετε και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρηµένης ιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, όταν το δικαίωμα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

Συγκεκριμένα:

– Κληρονομιά με διαθήκη:

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

– Κληρονοµιά χωρίς διαθήκη:

Υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Σε περιπτώσεις έκτακτης χρησικτησίας, όταν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να μας καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να μας υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.

Κοστος παραβόλων εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ) ή
Είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα)

Πρόστιμα
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, η οποία όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχει ενεργοποιηθεί για καμία περιοχή. Αναλυτικά για κάθε δικαίωμα τα πρόστιμα είναι τα εξής:

Εντός αστικής περιοχής

 • 70 ευρώ για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 400 τ.μ. και 120 ευρώ για άνω των 400 τμ.
 • 150 ευρώ για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ.
 • 100 ευρώ για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ. και 250 ευρώ για άνω των 200 τ.μ.
 • 50 ευρώ για βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)

Εντός αγροτικής περιοχής

 • 70 ευρώ για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ. και 100 ευρώ για άνω των 4.000 τμ.
 • 200 ευρώ για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα
 • 70 ευρώ για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλειά κ.λπ.)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύντομα ένας υπεύθυνος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

  Για άμεση επικοινωνία, καλέστε μας στο

  Τίτλος ιδιοκτησίας
  Ταυτότητα
  Ηλεκτρονική υποβολή
  Λογαριασμός ακινήτων

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ / ΔΗΛΩΣΗ +1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΗΛΩΣΗ +2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΗΛΩΣΗ +3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
  1 40€ 45€ 50€ 55€
  2 38€ 43€ 48€ 53€
  3 36€ 41€ 46€ 51€
  4 34€ 39€ 44€ 49€
  5 32€ 37€ 42€ 47€

  *Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό σε όλες τις περιπτώσεις εκτός χρησικτησίας

  **Οι ανωτέρω αμοιβές δεν περιλαμβάνουν την ανεύρεση δικαιολογητικών τα οποία δεν κατέχει ο πελάτης και αυτά θα κοστολογούνται κατά περίπτωση

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  ΕΚΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ
  (ΑΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ)
  ΕΩΣ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 240€
  2-8 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 380€
  8-25 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 580€
  25-50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 900€
  >50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ SPECIAL DEAL
  ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ(ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 140€ (ΑΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ)

  * Οι ανωτέρω τιμές αφορούν περιοχές εντός του νομού Αττικής