Τακτοποίηση Δασικών Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Οι κάτοχοι κτιρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία συνοδεύεται από παράβολο των 250€, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων».

Οι απόλυτα καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας, έχοντας μελετήσει σε βάθος το νόμο, εξετάζουν το ακίνητό σας και στη συνέχεια συντάσσουν την απαιτούμενη βεβαίωση.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ CITY ENGINEERING

Εάν η κατοικία σας έχει ενταχθεί στις «οικιστικές πυκνότητες» και επιθυμείτε να αμφισβητήσετε τον δασικό χαρακτήρα του οικοπέδου σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και να μας αναθέσετε εξ ολοκλήρου την υπόθεσή σας, από τη μελέτη και περιγραφή του ακινήτου μέχρι την τελική υποβολή της αίτησης στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η CITY ENGINEERING αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ για τις οικιστικές πυκνώσεις, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ένταξη των κατοικιών σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι απόλυτα καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας, έχοντας μελετήσει σε βάθος το νόμο, εξετάζουν το ακίνητό σας και στη συνέχεια συντάσσουν την απαιτούμενη βεβαίωση, στην οποία περιγράφουν την κατοικία μαζί με τις συνοδεύουσες κατασκευές (εφόσον υπάρχουν), καταγράφοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (κάλυψη, ύψος, δομημένη επιφάνεια), βεβαιώνοντας παράλληλα και το γεγονός ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ειδικό καθεστώς, ότι δηλαδή δεν συντρέχουν προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020».

Ενισχύουμε την κρατική προσπάθεια για διαφύλαξη των δασικών εκτάσεων, προφυλάσσοντας παράλληλα τις κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Προστατεύουμε την περιουσία σας και τους κόπους μιας ζωής!

Εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης και μετά τον παράλληλο έλεγχο που θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο, ενημερωνόμαστε ηλεκτρονικά σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας.

Εφόσον αναγνωρίζεται πως το ακίνητό σας δεν εντάσσεται σε δασική έκταση, μπαίνει αυτομάτως σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», έως ότου βεβαιωθεί και οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν ανήκει σε δασική έκταση, και απαλλάσσεστε από το άγχος τυχόν προστίμων και κατεδαφίσεων.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Την περιγραφή της κατοικίας την οποία αφορά το αίτημα και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος
 2. Τη χρήση της κατοικίας
 3. Τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή
 5. Παράβολο 250 ευρώ
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσες περιπτώσεις:

 • Δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία
 • Έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011
 • Βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, που προστατεύονται σύµφωνα µε τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισµό των περιοχών αυτών.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί µετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 • Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόµενα.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εµπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

Οι συνεργάτες μας θα ετοιμάσουν με προσοχή και υπευθυνότητα το φάκελό σας, ώστε να μπορέσετε τελικά να πετύχετε νομιμοποίηση της κατοικίας σας καταβάλλοντας το απαραίτητο πρόστιμο, με παράλληλη επιστροφή άλλων προστίμων που ενδέχεται να σας έχουν ήδη καταλογιστεί ή/και συμψηφισμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις αφορούν σε κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση του έννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου)
 • Τον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτηρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου)
 • Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτηµα, και των τυχόν κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση

Υποχρεωτικά έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόµενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Έγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 6. Συµπληρωµατικά έγγραφα (π.χ αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλµατος κ.λπ.)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Γιατί να δηλώσει κάποιος το δασικό αυθαίρετο;

Διότι με την υποβολή της αίτησης και την καταβολή ενός παραβόλου ύψους 250 ευρώ θα πετύχει σε πρώτη φάση να εξαιρεθεί το δασικό αυθαίρετο από την κατεδάφιση, να εξαιρεθούν από την πληρωμή ήδη καταλογισμένα πρόστιμα, αλλά και να αποφύγει να πληρώσει νέα πρόστιμα.

2.Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των δηλώσεων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους διατήρησης ή κατεδάφισης των κατοικιών που έχουν δηλωθεί. Αποκλείονται όσα κτίρια δεν έχουν χαρακτήρα κατοικίας, έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011, και βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις.

3.Τι προβλέπει ο σχεδιασμός;

Η εκτίμηση είναι πως το θέμα των δασικών αυθαιρέτων αφορά 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την τακτοποίησή τους για 30 χρόνια. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές πως η νέα ρύθμιση δεν αφορά τα μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που παρουσιάζουν «εν τοις πράγμασι» λειτουργική ενότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

4.Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με την οποία αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

5.Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές;

Δύο είναι οι βασικές κόκκινες γραμμές που μπαίνουν στον δρόμο προς την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων: οι κατασκευές να μην είναι μεμονωμένες, αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούλιο του 2011.

6.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για να τακτοποιηθεί ένα κτίσμα εντός δασικής έκτασης καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4685/2020 (που έχει κριθεί και από το ΣτΕ) και είναι: η χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία, μόνιμης ή εποχικής διαμονής. Η κατοικία να έχει ανεγερθεί μέχρι τις 27 Ιουλίου 2011. Να μη βρίσκεται σε περιοχές όπου ισχύουν προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, όπως του δικτύου Νatura 2000, υγροτόπους της συνθήκης Ramsar – εκτός κι αν κατασκευάστηκε πριν από τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών -, να μη βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ζώνης Α, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό κ.ά.

7.Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες που έχουν δασικά αυθαίρετα;

Θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό προκειμένου να εξετάσει τον κυρωμένο δασικό χάρτη και τα στοιχεία του ακινήτου (θέση, παλαιότητα, γειτνίαση με ρέμα κ.λπ.) και να ενημερωθούν κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις και το κτίσμα δύναται να τακτοποιηθεί. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με την πληρωμή του παραβόλου και το ακίνητο μπαίνει αυτομάτως σε καθεστώς ειδικής προστασίας, μέχρι να εξετασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι πληροί τις προϋποθέσεις και έτσι ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το άγχος των προστίμων και της κατεδάφισης.

8.Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική δήλωση;

Η αίτηση, εκτός της καταχώρισης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκμηρίωση του έννοµου συμφέροντος, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

— Τον εντοπισμό αλλά και την οριοθέτηση του περιγράμματος των κτιρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεμαχίου).

Επίσης, την περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των τυχόν κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και τη χρήση.

— Τα υποχρεωτικά έγγραφα, δηλαδή:

• Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
• Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου.
• Εγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος.
• Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής, καθώς και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

— Συμπληρωματικά έγγραφα

Αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλματος, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

9.Τι γίνεται όταν το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί με άλλους νόμους περί αυθαιρέτων;

Μπορείτε να υποβάλετε κανονικά τη δήλωση, και στη συνέχεια, εφόσον περάσει τον έλεγχο και τακτοποιηθεί, θα γίνει συμψηφισμός των προστίμων που πληρώθηκαν με το ειδικό πρόστιμο που θα εκδοθεί.

10.Τι έκταση καταλαμβάνουν οι οικιστικές πυκνώσεις;

Ο όρος «οικιστικές πυκνώσεις» αναφέρεται επειδή η νέα ρύθμιση δεν αφορά μεμονωμένα αυθαίρετα, αλλά συγκεντρώσεις κτισμάτων. Η εκτίμηση είναι πως οι οικιστικές πυκνώσεις καταλαμβάνουν 300.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ