Τακτοποίηση Δασικών Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Οι κάτοχοι κτιρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία συνοδεύεται από παράβολο των 250€, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων».

Οι απόλυτα καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας, έχοντας μελετήσει σε βάθος το νόμο, εξετάζουν το ακίνητό σας και στη συνέχεια συντάσσουν την απαιτούμενη βεβαίωση.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗ CITY ENGINEERING

Εάν η κατοικία σας έχει ενταχθεί στις «οικιστικές πυκνότητες» και επιθυμείτε να αμφισβητήσετε τον δασικό χαρακτήρα του οικοπέδου σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και να μας αναθέσετε εξ ολοκλήρου την υπόθεσή σας, από τη μελέτη και περιγραφή του ακινήτου μέχρι την τελική υποβολή της αίτησης στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η CITY ENGINEERING αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τακτοποίηση των δασικών αυθαιρέτων, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΝ για τις οικιστικές πυκνώσεις, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ένταξη των κατοικιών σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι απόλυτα καταρτισμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας, έχοντας μελετήσει σε βάθος το νόμο, εξετάζουν το ακίνητό σας και στη συνέχεια συντάσσουν την απαιτούμενη βεβαίωση, στην οποία περιγράφουν την κατοικία μαζί με τις συνοδεύουσες κατασκευές (εφόσον υπάρχουν), καταγράφοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (κάλυψη, ύψος, δομημένη επιφάνεια), βεβαιώνοντας παράλληλα και το γεγονός ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ειδικό καθεστώς, ότι δηλαδή δεν συντρέχουν προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020».

Ενισχύουμε την κρατική προσπάθεια για διαφύλαξη των δασικών εκτάσεων, προφυλάσσοντας παράλληλα τις κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Προστατεύουμε την περιουσία σας και τους κόπους μιας ζωής!

Εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης και μετά τον παράλληλο έλεγχο που θα διεξαχθεί από το Δασαρχείο, ενημερωνόμαστε ηλεκτρονικά σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας.

Εφόσον αναγνωρίζεται πως το ακίνητό σας δεν εντάσσεται σε δασική έκταση, μπαίνει αυτομάτως σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», έως ότου βεβαιωθεί και οριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν ανήκει σε δασική έκταση, και απαλλάσσεστε από το άγχος τυχόν προστίμων και κατεδαφίσεων.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;

Αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Την περιγραφή της κατοικίας την οποία αφορά το αίτημα και των κατασκευών που τη συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος
 2. Τη χρήση της κατοικίας
 3. Τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή
 5. Παράβολο 250 ευρώ
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσες περιπτώσεις:

 • Δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία
 • Έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011
 • Βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, που προστατεύονται σύµφωνα µε τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισµό των περιοχών αυτών.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί µετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 • Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόµενα.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εµπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

Οι συνεργάτες μας θα ετοιμάσουν με προσοχή και υπευθυνότητα το φάκελό σας, ώστε να μπορέσετε τελικά να πετύχετε νομιμοποίηση της κατοικίας σας καταβάλλοντας το απαραίτητο πρόστιμο, με παράλληλη επιστροφή άλλων προστίμων που ενδέχεται να σας έχουν ήδη καταλογιστεί ή/και συμψηφισμό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις αφορούν σε κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση του έννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου)
 • Τον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτηρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου)
 • Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτηµα, και των τυχόν κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση

Υποχρεωτικά έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόµενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Έγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 6. Συµπληρωµατικά έγγραφα (π.χ αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλµατος κ.λπ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ