Τοπογραφικές Μελέτες

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πριν την εκκίνηση εργασιών έργων υποδομής, το πιο σημαντικό στάδιο είναι η εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης. Στο στάδιο αυτό γίνεται η αποτύπωση του χώρου όπως καθορίζει ο νόμος και έπεται ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του νέου έργου.

H CITY ENGINEERING έχει πολυετή εμπειρία, με εξειδικευμένους Μηχανικούς και επιστημονικούς συνεργάτες, για την υλοποίηση τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών οποιασδήποτε κλίμακας, Δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την επαγγελματική εμπειρία και τις επιστημονικές γνώσεις, καθώς και τον πιο μοντέρνο, πιστοποιημένο εξοπλισμό και λογισμικό, για την εκπόνηση των Τοπογραφικών Μελετών που αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε με ακρίβεια και συνέπεια.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, ή αλλιώς αναφερόμενο ως, το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας, είναι μια μελέτη  που αποτελείται από ένα σχέδιο σε συγκεκριμένη κλίμακα, βασισμένο στις μετρήσεις πεδίου, στην οποία απεικονίζεται η καταγραφή των δεδομένων που έχει συλλέξει ο μηχανικός, βάση πάντα των θεσμικών και νομοθετικών αρχών που διέπουν το ακίνητο.

Το τοπογραφικό διάγραμμα υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων, πίνακας συντεταγμένων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 [Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987], διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων και εμβαδόν αυτών.
 • Περίγραμμα των υφιστάμενων κτιρίων μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,
 • Πλήρη φωτογραφική αποτύπωση,
 • Υψομετρική αποτύπωση,
 • Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου), όπου απαιτείται.
 • Δήλωση ιδιοκτητών ότι υπέδειξαν τα όρια και ότι είναι ορθά.

Μπορεί να συντρέξουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Τοπογραφική Μελέτη σας είναι απαραίτητη.

Εάν, π.χ., έχετε κληρονομήσει ή θέλετε να μεταβιβάσετε ένα ακίνητο, εάν θέλετε να πάρετε άδεια για να χρησιμοποιήσετε το ακίνητό σας για φωτοβολταϊκά, ή ακόμα ακόμα για να οριοθετήσετε το οικόπεδό σας, για το κτηματολόγιο, κ.α. Παρακάτω θα δείτε κάποιες κύριες κατηγορίες όπου η εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης κρίνεται απαραίτητη.

 1. Μεταβιβάσεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Κτηματολόγιο (δηλώσεις, ενστάσεις, χωρικές μεταβολές)
 4. Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 5. Δασικούς χάρτες (αντιρρήσεις, πράξης χαρακτηρισμού, κλπ.)
 6. Αδειοδοτήσεις (φωτοβολταϊκά, βιομηχανίες, κλπ.)
 7. Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
 8. Οριοθέτηση υδατορεμμάτων
 9. Πολεοδομικός σχεδιασμός (Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεις, κλπ.)
 10. Φωτογραμμετρία
 11. Έλεγχος – εύρεση αγροτεμαχίων, καθορισμός ορίων
 12. Πραγματογνωμοσύνες
 1. Αποτυπώσεις οικοπέδων για συμβόλαια, έκδοση αδειών οικοδομής ή/και δασαρχείου
 2. Έλεγχος ακινήτων σε σχέση με το Κτηματολόγιο και σύνταξη διορθωτικών διαγραμμάτων
 3. Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων
 4. Παρακολούθηση διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόληςΧαράξεις τεχνικών έργων
 5. Μηκοτομές
 6. Αποτυπώσεις κτιρίων
 7. Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
 8. Χάραξη αιγιαλού – παραλίας
 9. Έκδοση Οικοδομησιμότητας
 10. Υποστήριξη Εργοταξίων
 11. Οριοθετήσεις
 12. Πράξεις Αναλογισμού
 13. Πράξεις Εφαρμογής
 14. Μελέτη Αναδασμού
 15. Μεμονωμένες Π.Ε. – Διορθωτικές Π.Ε.
 16. Προβληματικά Οικόπεδα (θεραπεία)
 17. Χαμένα Οικόπεδα (αναζήτηση-εύρεση)
 18. Άρση Απαλλοτρίωσης
 19. Τροποποίηση Ρυμοτομικών Σχεδίων
 20. Διαγράμματα Εφαρμογής
 21. Υψομετρικές Μελέτες
 22. Τριγωνισμοί
 23. Οικιστική Καταλληλόλητα
 24. Μελέτη εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας. Το διάγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, καθώς και στα άλλα υπόβαθρα που απαιτούνται.
 25. Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 26. Χωρισμό – Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες. Παράλληλη μελέτη οδοποιίας σε συνδυασμό με τον χωρισμό.
 27. Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
 28. Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS.
 29. Πολυγωνομετρία (οδεύς)

Τα βήματα για την υλοποίηση ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι τα εξής:

 • Από τη στιγμή που μας ενημερώσετε για τα όρια του ακινήτου, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας πραγματοποιούν τις κατάλληλες μετρήσεις επί του ακινήτου, με τον σύγχρονο εξοπλισμό μας.
 • Κατόπιν, γίνεται αναζήτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, Υποθηκοφυλακείο κ.α.), όπου πραγματοποιείται έρευνα των αντίστοιχων νομοθετικών και πολεοδομικών αρχών.
 • Ολοκληρώνεται το Τοπογραφικό Διάγραμμα με τη σχεδίαση, βάση των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές νομοθετικές και πολεοδομικές αρχές.

Πόσο χρόνο χρειάζεται;

Στη CITY ENGINEERING λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τις δικές σας ανάγκες και καθορίζουμε εξ’ αρχής τον απαιτούμενο χρόνο για την εκπόνηση της Τοπογραφικής Μελέτης. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαιτήσεις του έργου και σε συνεννόηση μαζί σας θα ενημερωθείτε για το χρόνο διεκπεραίωσης.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Δείτε και κατεβάστε τα περιεχόμενα που πρέπει να έχουν τα τοπογραφικά διαγράμματα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως πατώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 500 m² →270€ + ΦΠΑ
 • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 1 στρέμμα →324€ + ΦΠΑ
 • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 5 στρέμματα → 396€ +ΦΠΑ
 • τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι 10 στρέμματα → 513€ +ΦΠΑ

*οι τιμές περιλαμβάνουν την αμοιβή του μηχανικού και την έκδοση του τοπογραφικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπλέον επιβάρυνση όταν οι μετρήσεις γίνονται με GPS ή γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εκτάσεις με εμπόδια ή όταν δεν δημιουργούνται σκιές.
Επιπλέον επιβάρυνση όταν προορίζεται για χρήση σε δημόσια υπηρεσία, πχ πολεοδομία.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας και θα λύσουμε όλες τις απορίες που έχετε σχετικά με την Τοπογραφική Μελέτη.
 • Αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και πάντοτε με σεβασμό στις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ