Μελέτες-Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε έναν χώρο εργασίας. Το μόνο σίγουρο είναι, πως με τη σωστή πρόληψη και συμπεριφορά, μειώνουμε τις πιθανότητες για οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκύψει. Όπως έγραψε άλλωστε και ο Πλούταρχος, ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας ιστορικός, τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και προνοητικότητα.

Η CITY ENGINEERING έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για την επιχείρησή σας από την αρμόδια
Πυροσβεστική Αρχή.

Μην ξεχνάμε πως το κόστος της πρόληψης είναι πάντοτε μικρότερο των αποτελεσμάτων μίας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο χώρο μας.

Γενικότερα, η πυρασφάλεια σημαίνει και ασφάλεια της περιουσίας του ιδιοκτήτη και δεν είναι καλό ούτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αναγκαστική και τυπική διαδικασία. Αντιθέτως, η πρόληψη μέτρων μέσω της μελέτης και οργάνωσης του χώρου, προσφέρει αρμονία και γαλήνη στην καθημερινότητά του ιδιοκτήτη.

Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία του κτιρίου σας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων αλλά και των ενεργειών που (προ)λαμβάνονται για την προστασία, εξάλειψη ή και μείωση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, από πυρκαγιές. Στην περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά, είναι η ασπίδα για τη μείωση των κινδύνων και ζημιών που μπορεί να επιφέρει σε ανθρώπους και υλικά.

Η Μελέτη Πυρασφάλειας εκπονείτε από αρμόδιο Μηχανικό, κατατίθεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκρισή της και κατόπιν οδηγεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας. Ο εκσυγχρονισμός που φτάνει σιγά σιγά και στη χώρα μας, επιτρέπει πλέον από τις 20.12, τους Μηχανικούς να καταθέτουν τη μελέτη ηλεκτρονικά μέσω του αδειοδοτικού συστήματος eadeies.gr.

Με απλά λόγια, οι Μελέτες και τα Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας κατατίθενται, εκδίδονται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν ενταχθεί τα εξής είδη αιτήσεων:

 1. Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 2. Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 3. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 4. Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης (ενεργ.) πυροπροστασίας
 5. Ενημέρωση έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 6. Ενημέρωση αρχειοθέτησης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας απαιτείται για πλήθος αδειών λειτουργίας καταστημάτων και ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναλόγως την επιχείρηση. Εφόσον παρέλθουν τα χρόνια ισχύος του και λήξει, για τη συνεχή ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνει νέα μελέτη ώστε να ανανεωθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό.

Οι μελέτες πυρασφάλειας χωρίζονται σε Μελέτες Ενεργητικής και Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας.

Οι Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας αφορούν στα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, τα οποία πρέπει να εγκαθίστανται για την έγκαιρη αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς και εγκρίνονται από τα κατά τόπους γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας αφορούν στις κτιριολογικές/δομικές απαιτήσεις του κάθε ακινήτου όπως υποστατικά και εγκαταστάσεις. Με αυτήν την μελέτη θα παρθούν τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς ή να περιοριστεί η επέκτασή της, επομένως και οι ζημιές που επιφέρει.

 • Διαρρύθμιση χώρων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
 • Τη διασφάλιση οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.
 • Την διασφάλιση πρόσβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που χρειαστεί κατάσβεση.
 • Την χρησιμοποίηση πυράντοχων υλικών για τα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Στην έκδοση Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

 

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του κανονισμού έχουν εφαρμογή σε ακίνητα που:

βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις

βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.

βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.

 

Σκοπός

Ο κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού.

Επίσης, ο κανονισμός αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας και ανθεκτικότητας ακινήτων σε δασικές πυρκαγιές και δεν αφορά σε ενέργειες και λήψη μέτρων πυροπροστασίας επί
κοινοχρήστων χώρων οικισμών. Επίσης, δεν αφορά σε επιχειρησιακή εφαρμογή σχεδίων που άπτονται της ασφαλούς εκκένωσης περιοχών και γενικώς της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

 

Τέλος, ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρίου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις:

για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κ.λ.π)

για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π) στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της
πυροπροστασίας τους.

Τα μέτρα που εισάγονται με τον κανονισμό, εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων
προληπτικής πυροπροστασίας και κατισχύουν εφόσον είναι δυσμενέστερα.

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων ισχύουν παράλληλα με τις απαιτήσεις άλλων ειδικών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και λειτουργικότητας των κατασκευών ή των εγκαταστάσεών τους (π.χ αντισεισμική προστασία, ενεργειακή απόδοση, αντικεραυνική προστασία, προσβασιμότητα, κλπ).

 

Τι αφορά ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της.

 

Ποια ακίνητα (οικόπεδο ή γήπεδο μαζί με το εντός αυτού κτίσμα) αφορά η εφαρμογή της νέας διάταξης;

Αφορά τα ακίνητα που έχουν κτίσμα και βρίσκονται:

σε δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις

σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών είτε είναι δηµόσιες, είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές.

σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών)

βρίσκονται εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων

βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

 

Πως θα μάθω αν το ακίνητο μου βρίσκεται σε περιοχή επικίνδυνη;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για να εντοπίσει το ακίνητο σας στο δασικό χάρτη και να εξετάσει στη συνέχεια αν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας.

 

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;
Θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε μηχανικό/ αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα ο οποίος θα εξετάσει το ακίνητο με το κτίριο και στη συνέχεια θα συντάξει Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση.

 

Τι περιλαμβάνει η έκθεση που θα συντάξει ο μηχανικός;
Κατόπιν αυτοψίας ο μηχανικός/τεχνικός επιστήμονας προβαίνει στην εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας του ακινήτου και συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του.

Στη συνέχεια συντάσσει έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα εξής:

Περιγραφή του ακινήτου, του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου, με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης του ακινήτου ως προς την επικινδυνότητά του και ως προς τα μέτρα πυροπροστασίας που εφαρμόζονται (η θέση του ακινήτου ως προς τη δασική έκταση και ως προς τα γειτονικά κτίρια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, βλάστηση, κλπ).
Απαιτούμενα προληπτικά μέτρα, μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου θα αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κτιρίων, κ.λπ.

 

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα κτίρια;

Στην περίπτωση ακινήτων με υφιστάμενα κτίρια, θα αναγράφονται επιπρόσθετα στην τεχνική έκθεση οι ενέργειες – εργασίες που πρέπει να γίνουν.

 

Τα μέτρα που προτείνονται είναι προληπτικής, παθητικής και ενεργητικής (κατασταλτικής) πυροπροστασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό τους για τα νέα κτίρια, ενώ για τα υφιστάμενα προβλέπεται ότι:

α) το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 31/3/2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τις 30/4/2024, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις οριζόμενες απαιτήσεις του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου του σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα

β) Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τη φετινη αντιπυρική περίοδο.

γ) Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

 

Που υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα ο ιδιοκτήτης;

Μετά τη σύνταξη της Τεχνικής έκθεσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται εντός ενός µηνός από την παραπάνω ηµεροµηνία και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα βάσειτων προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα και η Δήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

 

Εγώ έχω για το κτήριο μου φάκελο πυροπροστασίας στην οικοδομική μου άδεια. Γιατί χρειάζεται νέα μελέτη;

Ο συγκεκριμένος κανονισμός καθορίζει μέτρα πυροπροστασίας καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να μειωθεί η τρωτότητα τους στην πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή στη διάδοσή τους.

Τα μέτρα που εισάγονται με τον κανονισμό, εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων προληπτικής πυροπροστασίας και κατισχύουν εφόσον είναι δυσμενέστερα.

Επίσης οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κανονισμού, ισχύουν παράλληλα με τις απαιτήσεις άλλων ειδικών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και λειτουργικότητας των κατασκευών ή των εγκαταστάσεών τους (π.χ αντισεισμική προστασία, ενεργειακή απόδοση, αντικεραυνική προστασία, προσβασιμότητα, κλπ).

 

Ποια βασικά μέτρα πρέπει να υπάρχουν;
Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας αφορούν μεταξύ άλλων:

την πρόσβαση στο ακίνητο, τη δημιουργία ζώνης προστασίας ελάχιστου πλάτους δέκα μέτρων σε τρία επίπεδα με στόχο να επιβραδύνει το ρυθμό της πυρκαγιάς και να επιτρέπει την επέμβαση των πυροσβεστών.

Παράλληλα ορίζεται ότι απαγορεύεται η αποθήκευση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμείνων, η αποθήκευση καυσόξυλων κοντά στα κτίρια και η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών, όπως καυσίμων για μηχανήματα κηπουρικής, κλπ

Για τα υφιστάμενα κτίρια, πάντως, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030.Επιπροσθέτως επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης.

Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια.

Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά).

 

Ποιος ελέγχει την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας;

Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου.

 

Ποιες είναι οι κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν;

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές. Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδο του οικείου Δήμου.

 

Πώς θα μάθω αν το ακίνητό μου βρίσκεται σε περιοχή επικίνδυνη;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό για να εντοπίσει το ακίνητό σας στον δασικό χάρτη και να εξετάσει στη συνέχεια αν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας.

 

Ποιες περιπτώσεις ακινήτων αφορά;

Όσων βρίσκονται σε:

δάση ή δασικά οικοσυστήµατα ή δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών, είτε είναι δηµόσιες είτε είναι αναγνωρισµένες ως ιδιωτικές,
πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ηµιορεινές και µη κείµενες επί ανώµαλων εδαφών), εν όλω ή εν µέρει εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων,
περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

 

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εμπίπτει στον κανονισμό;

Θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα σε μηχανικό/αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ο οποίος θα εξετάσει το ακίνητο με το κτίριο και στη συνέχεια θα συντάξει Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Εκθεση.

 

Τι περιλαμβάνει η έκθεση που θα συντάξει ο μηχανικός;

Κατόπιν αυτοψίας ο μηχανικός/ τεχνικός επιστήμονας προβαίνει στην εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας του ακινήτου και συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του. Στη συνέχεια, συντάσσει έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα εξής:

Περιγραφή του ακινήτου, του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου, με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης του ακινήτου ως προς την επικινδυνότητά του και ως προς τα μέτρα πυροπροστασίας που εφαρμόζονται (η θέση του ακινήτου ως προς τη δασική έκταση και ως προς τα γειτονικά κτίρια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, βλάστηση κ.λπ.).

Απαιτούμενα προληπτικά μέτρα, μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου θα αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ενδεικτικά οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κτιρίων κ.λπ.

 

Πού υποβάλλει τα απαιτούμενα έγγραφα ο ιδιοκτήτης;

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Εντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Εκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο δήμο.

Στη CITY ENGINEERING σας βοηθάμε να αναπτύξετε λύσεις τόσο για υπάρχοντα κτίρια όσο και για νέες κατασκευές, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το κτίριο ή το σχέδιό σας συμμορφώνεται με τα νομοθετικά πρότυπα.

 

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι

Σας παρέχουμε Μελέτες Πυρασφάλειας, διεξάγουμε επιθεωρήσεις επί τούτω ή σε τακτική βάση, καθώς και αναλαμβάνουμε την έκδοση των σχετικών πιστοποιήσεων.

Η εταιρεία μας προσαρμόζει και προσφέρει λύσεις που συμπίπτουν τόσο με τους μοναδικούς στόχους του πελάτη μας όσο και με τους στόχους του δομικού κώδικα, ώστε να διασφαλίζεται η πυρασφάλεια των κτιρίων, όσων διαμένουν ή δουλεύουν σε αυτά, καθώς και των πυροσβεστών.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ CITY ENGINEERING

Η εταιρεία μας προσφέρει στους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονές της την ελευθερία σχεδιαστικής αισθητικής, μεγαλύτερη λειτουργικότητα και την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν την αξία του έργου.

Επιτρέπει τις αναβαθμίσεις πυρασφάλειας για τα υφιστάμενα και νέα κτίρια, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του ιδιοκτήτη, με νέες και προσαρμοσμένες τεχνολογίες.

Εξοικονομεί χαρακτηριστικά πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας λύσεις για τη συμμόρφωση του κτιρίου με τους υπάρχοντες περιορισμούς και υλικά.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Η βασική μας τεχνογνωσία περιλαμβάνει την εύρεση καινοτόμων αλλά εφικτών λύσεων πυρασφάλειας για όλους τους τύπους κτιρίων, κατασκευών και έργων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πάντα την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, μειώνοντας παράλληλα το περιττό κόστος, ελαχιστοποιώντας τις μελλοντικές απαιτήσεις συντήρησης.

Στη CITY ENGINEERING πιστεύουμε σε:

 • Δημιουργία λύσεων
 • Σκέψη με διαφορετικό τρόπο
 • Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών

Οι Μηχανικοί της CITY ENGINEERING διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα έργων και θέλουν να αναπτύσσουν λύσεις για τη βελτίωση του έργου ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι.

Οι υπηρεσίες Μελέτης Πυρασφάλειας της CITY ENGINEERING περιλαμβάνουν:

 1. Εκπόνηση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως Μελέτης Πυρασφάλειας και όλες τις ενέργειες για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
 2. Προσδιορισμό για πυροσβεστικές προτάσεις και λύσεις πάντα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απόδοσης του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα.
 3. Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου.
 4. Μελέτη – εγκατάσταση απλών πυροσβεστικών δικτύων νερού με πυροσβεστικούς κρουνούς.
 5. Εγκατάσταση μόνιμων και φορητών μέτρων και μέσων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, συντήρηση και εγγύηση καλής λειτουργίας.
 6. Μελέτη και εγκατάσταση πυρόσβεσης, αυτόματων πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα, αυτόματων
 7. Μελέτη και εγκατάσταση υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης ολικού καταιονισμού με sprinklers και αυτόματα αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
 8. Μελέτη – διεκπεραίωση τοπικού συστήματος εφαρμογής για φούσκες
 9. Υπολογισμούς ακτινοβολίας θερμότητας
 10. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς της πυρκαγιάς
 11. Υπολογισμοί διαχείρισης καπνού και συστήματα διαχείρισης
 12. Μοντελοποίηση και στρατηγικές εκκένωσης.
 13. Ανάλυση ασφάλειας ζωής κατοίκων ή όσων εργάζονται στα σχετικά κτίρια
 14. Υπολογιστική δυναμική ρευστών και μοντελοποίηση κινήσεων καπνού

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ CITY ENGINEERING ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • Κατοικιών
 • Γραφείων
 • Εργοστασίων
 • Ξενοδοχείων
 • Καφετεριών
 • Κινηματογράφων
 • Σχολείων
 • Πολυκατοικιών
 • Συνεργείων αυτοκινήτων
 • Ξενοδοχείων
 • Φροντιστηρίων
 • Παιδικών σταθμών
 • Αποθηκών
 • Βιομηχανιών
 • Χώρων συγκέντρωσης κοινού
 • Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
 • Εργαστηρίων
 • Καταστημάτων
 • Χώρων συνάθροισης κοινού
 • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Εστιατορίων
 • Καφενείων
 • Ταβερνών
 • Ψητοπωλείων
 • Κέντρων διασκέδασης
 • Αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αιθουσών εκδηλώσεων, Catering κλπ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πραγματοποιούμε Μελέτες Πυρασφάλειας διασφαλίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα βασικά μέτρα πυρασφάλειας σε οποιοδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο ή εμπορικό κτίριο. Πραγματοποιούμε την επιθεώρηση, αξιολογούμε όλα τα μέτρα και επιβεβαιώνουμε ότι συμμορφώνεστε με τα απαιτούμενα πρότυπα.

Προετοιμάζουμε το φάκελο για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Πυροσβεστική και κατόπιν υλοποίησης των μέτρων από εσάς, συνεχίζουμε στην υποβολή του φακέλου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

Παρέχουμε μελέτες πυρασφάλειας σε εμπορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων κατασκευών που θα πρέπει να προβούν εκ νέου σε αξιολόγηση πυρασφάλειας ή αναβάθμιση.

Αξιολογούμε εάν το κτίριο σας συμμορφώνεται με τις αρχές Πυρασφάλειας και ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Παρέχουμε τις απαιτούμενες μελέτες και αξιολογήσεις για τα υπό κατασκευήν κτίρια, παρακολουθώντας παράλληλα και την πρόοδο του έργου. Επίσης, συμβουλεύουμε τους εργολάβους του κτιρίου σας σχετικά με τις πιο πρόσφατες μεθόδους και διαδικασίες πυρασφάλειας, όπως απαιτείται.
Αυτό βοηθάει στην αποφυγή τυχόν μελλοντικών καθυστερήσεων και ενδεχομένως κόστους, που μπορεί να παραλειφθούν κατά τη φάση κατασκευής.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ;

Σε αυτή ανήκουν:

 • Χώροι συνάθροισης κοινού́ με θεωρητικό́ πληθυσμό́ (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές).
 • Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό́ μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.
 • Γραφεία τελετών

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (οικοδομική άδεια πριν 02/1989), απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. Τότε ακολουθείται η διαδικασία του ορισμού Α/βάθμιας επιτροπής αποκλίσεων και λαμβάνεται θεωρημένη κάτοψη από την πυροσβεστική και τεχνικές περιγραφές μονίμων συστηματων πυροπροστασίας αν απαιτούνται.

Σε νέα κτίρια (οικοδομική άδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση.

Σε αυτή ανήκουν:

 • Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό ( όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία ) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές)
 • Καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg.

Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης.

Σε αυτή ανήκουν:

Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.
Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.
Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας πρέπει να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό της δραστηριότητας και κυριως να τηρούν και να συντηρούν στην εγκατάστασή τους όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , καθώς και τις προδιαγραφές αυτών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για απλές επιχειρήσεις →180€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καφέ/μπαρ →225€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για εστιατόρια/ψητοπωλεία →405€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για φροντιστήρια/σχολεία →360€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για ξενοδοχεία →630€
 • πιστοποιητικό πυρασφάλειας για βιομηχανίες/πρατήρια υγρών καυσίμων/συνεργεία αυτοκινήτων →540€
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δική σας Μελέτη Πυρασφάλειας!

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ