Τεχνικός Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΠΔ 17/96).
 • Μελέτη Σήμανσης.
 • Διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών.
 • Μελέτη και Μέτρηση φυσικών παραγόντων (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός)
 • Μέσα ατομικής προστασίας.
 • Μελέτες Εργονομίας.
 • Μελέτες Πυρασφάλειας

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας της City E:

Παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, προφορικά και γραπτά σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Νόμου 1568/85 και των Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99. Ειδικότερα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με:

 • Αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου / Εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας (Risk Assessment). Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
 • Ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
 • Καταγραφή διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια).
 • Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .

Ο Ιατρός Εργασίας της City E:

 • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια μετρήσεων των παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) επιτυγχάνει τα εξής:

 • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να «κοστίζουν» στην επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες ή αναποτελεσματικές δαπάνες.
 • Αξιολογεί το υπάρχον Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
 • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.

Μελέτη σήμανσης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Παραλαβή από την Επιχείρηση των κατόψεων των χώρων στους οποίους θα διεξαχθεί η Μελέτη
 • Επίσκεψη των μελετητών στο χώρο όπου σημειώνεται επί των κατόψεων η υφιστάμενη και η προτεινόμενη σήμανση στα κρίσιμα σημεία του χώρου
 • Ηλεκτρονική αποτύπωση επί των κατόψεων της υφιστάμενης και απαιτούμενης σήμανσης
 • Δημιουργία τεύχους Μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται ανά χώρο η απαιτούμενη σήμανση
 • Παράδοση στην Εταιρεία πλήρους φακέλου Μελέτης με τα σχέδια κατόψεων όπου αποτυπώνονται όλα τα σήματα ασφαλείας

Τεχνικός ασφαλείας:

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του σε κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω κι έναν εργαζόμενο (Ν 3850/2010 & 1586/1985) με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόμενου μέσα στην επιχείρηση. Ο ρόλος του συνίσταται σε:

 • Υπηρεσίες συμβούλου της επιχείρησης στα Θέματα ΥΑΕ
 • Έλεγχο και επίβλεψη της ασφάλειας της εγκατάστασης
 • Προτάσεις για την προσθήκη εξοπλισμού ασφάλειας όπου απαιτείται καθώς και μέτρων προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων
 • Υποδείξεις ασφαλών μεθόδων εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
 • Προτάσεις για τα απαιτούμενα Μ.Α.Π.
 • Διερεύνηση, παρακολούθηση και καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων
 • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
 • Προτάσεις για τη σωστή σήμανση του χώρου εργασίας
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις σας

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 17/1996) ως μια αυτόνομη και αυτοτελής Μελέτη που στοχεύει στην εξασφάλιση της αποτροπής ατυχημάτων μέσα στην επιχείρηση και η οποία:

 • Εντοπίζει τους κινδύνους & αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση
 • Εκτιμά την επικινδυνότητα κάθε κινδύνου
 • Λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων
 • Προτείνει αναλυτικές λύσεις
 • Δεν έχει στατικό χαρακτήρα: προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές

Οι τιμές ξεκινάνε από τα 10,00€ ανά μήνα με 48 ώρες παράδοση του πρώτου ελέγχου και της διεκπεραίωσης πρωτοκόλλησης του βιβλίου του τεχνικού ασφαλείας

ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---AMBERAL-GROUP
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ART-CENTER
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---BAROUGE
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---CAPITAL
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---CUBETEC
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---DELIKARIS-SPORT
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---FASHION-PURE
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---GIAOLA
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---INFOKEY
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---KING-SUN
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MENTOR-CAFE
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MIKEL
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---MYCOLAB
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---NITSOLAS
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Petit-Rustique
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---PFS-SA
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---RIVA
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---SAFE-STEP
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Suela-Nailbox
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---THE-GRECOS-PROJECT
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---VOSPOROS
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---VRIONI
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΕΝΩΜΕΝΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΕΣΠΕΔΑ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---Μ-Ανδρίκου
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΠΡΟΤΥΠΟ-ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΤΑΜΒΑΚΗΣ
ΤΕΧΝ-ΑΣΦ---ΤΣΙ-ΤΣΙ
3

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Τεχνικός Ασφαλείας – Έργο 2

Τεχνικός Ασφαλείας – Έργο 3

Τεχνικός Ασφαλείας – Έργο 4

Τεχνικός ασφαλείας-Έργο 2

Τεχνικός ασφαλείας-Έργο 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά