Πως γίνεται ο υπολογισμός του ποσού της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκίνητου (παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)

eisfora-ana-thesh-stathmeyshs

1. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ σήμερα), βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ’ όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1) ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν, εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν, ως η επιφάνεια αύτη ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1) η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α) διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως.

Άρα ισχύει:
1. ΣΔ 1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

2. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένην Παράγραφον προκυπτούσης.

Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης (μειωμένη εισφορά):
1. ΣΔ 1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4

Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα, ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category