Στέγαστρα

Στέγαστρα
1. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 79 του άρθρου 2 του Ν.Ο.Κ. :
Στέγαστρο είναι η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του.
Το στέγαστρο είτε τοποθετείται σε επαφή με μία όψη χωρίς να αποτελεί συνέχεια του φέροντος οργανισμού υπό την προϋπόθεση, ότι είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό είτε απέχει ελάχιστη απόσταση δ/4 από οποιαδήποτε όψη του κτιρίου, χωρίς να ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί.
Επιτρέπονται, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, κάθετα στοιχεία πλήρωσης, αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου.
Σχόλιο : Εδώ καταργήθηκε η φράση “αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης”.
Σημείωση : Η παράγραφος 79 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε Βάσει του άρθρου 100 του Νόμου 4759/2020 – ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020 .

2. Απαιτουμένη άδεια
Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 ) .
Μετά από Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ( Διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών της παραγράφου 2 του άρθρου 29), Επιτρέπονται ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω :
λα) Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012
όπου κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
3) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
4) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

3. Θέσεις που κατασκευάζεται
2.3.2.1. Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων και καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την §7 του άρθρου 17.
Παράγραφος 7 άρθρου 17 ΝΟΚ:
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του ΝΟΚ:
Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:
ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση.
2.3.2.2. Στην επιφάνειά των προκηπίων επιτρέπονται εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση
Παράγραφος 8Βα, άρθρου 17 του ΝΟΚ:
(Δεν ισχύει για τα ΕΚΤ)
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η παράγραφος 8Βα του άρθρου 17 του ΝΟΚ:
Β. Στην επιφάνειά τους ( Σημείωση : Των προκηπίων ) εκτός όσων αναφέρονται σε άλλα άρθρα του Ν. 4067/2012, εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση:
α) Πέργκολες, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους εγκαταστάσεις, κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα, στέγαστρα και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, χωρίς προϋποθέσεις μέγιστου πλάτους και έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής.

4. Επιτρεπόμενες διαστάσεις
Παράγραφος 4.στ. άρθρου 17 του ΝΟΚ:
4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, εκτός όσων αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος νόμου, επιτρέπονται:
στ) Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία, κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης, κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους, αγωγοί τεχνικών συστημάτων, όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές, προστεγάσματα και στέγαστρα. Το μέγιστο πλάτος όλων των παραπάνω ισούται με 1/4 Δ ή 1/4 δ.
Για τον υπολογισμό της απόστασης Δ ή δ μπορεί να λαμβάνεται ως μέγεθος Η το ύψος του κτιρίου στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστή δόμησης.
Ο τρόπος εξάντλησης του συντελεστή δόμησης απεικονίζεται με διακεκομμένη γραμμή στην σχηματική τομή του διαγράμματος δόμησης το οποίο περιλαμβάνει και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με τη σύμφωνη γνώμη του.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag