Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης;

xorhghsh-adeias-oikogeneiakhs-steghs

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης;

Απάντηση:

Οι Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης είναι (Απόφαση Γ.622/61/1983 παρ.3 ( Φ.Ε.Κ. 9Β’ /84))

Α. Ο δικαιούχος οικογενειακής στέγης πρέπει να είναι ο κύριος του οικοπέδου για το οποίο χορηγείται η άδεια οικογενειακής στέγης.

Β. Το οικόπεδο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και η χρήση κατοικίας να μην αντίκειται στις προβλεπόμενες χρήσεις για την περιοχή από τα ειδικά διατάγματα, ή το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, ή την πολεοδομική μελέτη.

Γ. Ότι ο κύριος του οικοπέδου και τα λοιπά μέλη της οικογένειας δεν έχουν στην ίδια πόλη η οικισμό άλλο οικοδομήσιμο η οικοδομημένο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η μπορεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής) να ανεγερθεί κατοικία η διαμέρισμα που να επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών στο ίδιο ακίνητο.

Απαιτούνται:

Πλήρης φάκελος οικοδομικής αδείας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

Ότι δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο του οικοπέδου αλλη άδεια οικογενειακής στέγης, όπου θα δηλώνονται:

  • Τα μέλη της οικογένειας που πρόκειται να κατοικήσουν στο ακίνητο που θα ανεγερθεί.
  • Όλα τα τυχόν ακίνητα (δομημένα η αδόμητα) που κατέχουν ο κύριος και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της επετηρίδας της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, η χρήση και το εμβαδόν τους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση συνιδιόκτητου οικοπέδου.
  • Ότι ο κύριος και τα λοιπά αναφερθέντα μέλη της οικογένειας του είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης η του οικισμού.

Σημείωση: Για την περίπτωση πόλης άνω των 25.000 κατοίκων στην παραπάνω δήλωση αναφέρεται πρόσθετα ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον διετία μόνιμης διαμονής για τον κύριο του οικοπέδου, ή αν είναι υπάλληλος η δήλωση να συνοδεύεται από βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος μόνιμης απασχόλησης στην πόλη αυτή.

Οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τα παραπάνω (φορολογική δήλωση, ειδοποιήσεις από δημοσίους οργανισμούς η υπηρεσίες, επιταγές, βεβαιώσεις από σχολείο κ.λ.π.) κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ όλα τα παραπάνω μέλη και η συγγενική τους σχέση με τον κύριο του οικοπέδου. Αντίγραφο από το ή τα υποθηκοφυλακεία της περιοχής όπου πρόκειται να ανεγερθεί η οικοδομή της μερίδας των ενδιαφερομένων (κυρίου και λοιπών μελών).

Σε περίπτωση που ζητείται προέλεγχος της μελέτης υποβάλλονται τα εξής:

  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/200 εις διπλούν.
  • ΚΑΤΟΨΕΙΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
  • ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές .
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και μηχανικού για ανάθεση και ανάληψη της μελέτης.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag