Ποιοι χώροι προσμετρώνται για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου;

Ποιοι χώροι προσμετρώνται για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου;

Απάντηση:

  • Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρούνται στην κάλυψη
  • Άρα για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.:

Προσμετράται:

1. O όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης,
2. O όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β’, γ’, δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 11, δηλαδή:

  • Ο όγκος των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού.
  • Ο όγκος των υπογείων οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 6.( ι, ια, ιβ )β).
  • Ο όγκος των ανοικτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.

Δεν προσμετρώνται:

Όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 α’ έως λ)α’.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag