Πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης;

Ερώτηση: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Ο.Κ., αλλαγή χρήσης μπορεί να γίνει ακόμα και καθ’ υπέρβαση των σημερινών όρων δόμησης σε νόμιμη, άδεια δόμησης; Αυτό ισχύει και για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν, σύμφωνα με παρελθόντες οικοδομικούς κανονισμούς; Αυτό σημαίνει ότι πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης;

Απάντηση:

Η παρ. 3 του άρθ. 5 του Ν.Ο.Κ. αναφέρει: «3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.». Αυτό σημαίνει ότι αν π.χ. κτίστηκε νόμιμα ένα κτίριο με συντελεστή δόμησης 4 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το σχέδιο και μειώθηκε O Σ.Δ. σε 2, το νόμιμο κτίριο επιτρέπεται να αλλάξει χρήση (με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις) χωρίς να κατεδαφιστεί το μισό. Η διάταξη αναφέρεται σε όρους και όχι κανονισμούς δόμησης που είναι οι Γ.Ο.Κ./73, Γ.Ο.Κ./85, Ν.Ο.Κ. κτλ. Συνεπώς το πατάρι που αναφέρετε, μπορεί να έχει μόνον την χρήση που επιτρεπόταν από την αρχική κατασκευή του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ως παράρτημα του καταστήματος και όχι άλλη αυτοτελή χρήση. Μπορεί δηλαδή να είναι και το γραφείο του καταστήματος, ως ανοιχτός χώρος, χωρίς χωρίσματα (άρθ. 84 παρ. 6 Γ.Ο.Κ./1973).

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag