Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσον αναφορά την βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης

paroxh-plhroforiwn

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσον αναφορά την βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης.

Σχετ.: 1. Το με ΑΠ.076547/3-3-15 έγγραφο της Διεύθυνσης μας σχετικά με τις χρήσεις γης.

Διευκρινιστικά ως προς το περιεχόμενο του θέματος του εγγράφου σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α) Όταν το κτίσμα υφίσταται προ του έτους 1955

Για την χορήγηση βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για τα κτίσματα της περιόδου αυτής και με την προυπόθεση οτι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, της χορήγησης της προαναφερόμενης βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, προηγείται η έκδοση απο την υπηρεσία Δόμησης διαπιστωτικής πράξης του προϊσταμένου της με την οποία πιστοποιείται το νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου.

Πέραν της προαναφερόμενης διαπιστωτικής πράξης η Υπηρεσία Δόμησης δύναται εφ’ όσον ζητηθεί, να χορηγήσει “βεβαίωση χώρου κτίσματος προ του έτους 1955” και εφόσον προσκομισθούν τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης με σχηματική τομή, δήλωση αντοχής και έγγραφα που να αποδεικνύουν το είδος λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου και την χρήση του όπως: έγγραφα αστυνομίας, μισθωτήρια, έγγραφα εμπορικών επιμελητητρίων και συναφών επαγγελματικών οργάνων, κλπ.

Β) Όταν το κτίσμα υφίσταται προ του ΓΟΚ ’85

Όταν το κτίσμα υφίσταται προ του Γ.Ο.Κ. ’85, οι βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης που προορίζονται για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγούνται απο την αρμόδια ΥΔΟΜ εφόσον ελεγχθεί ότι η συγκεκριμένη χρήση (Κ.Υ.Ε.) εξακολουθεί να ισχύει συνεχόμενα μέχρι και σήμερα στον ίδιο χώρο.

Γ) Ένταξη κτίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/13

Όταν το ακίνητο έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/13 και παρ.3 του άρθρου 24 αυτού, για την λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλονται στην Υπηρεσία Δόμησης τα εξής:

1.Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/13 (κατα τον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού 20%).
2.Στέλεχος αδείας και κάτοψη εγκεκριμένων σχεδίων της Υ.ΔΟΜ.
3.Σχέδια αποτύπωσης του χώρου απο ιδιώτη μηχανικό (βάσει του Ν.4178/13)
4.Φωτογραφίες
5.Υπέθυνη δήλωση του ιδιώτη μηχανικού.
6.Βεβαίωση στατικής επάρκειας-Στατικής τρωτότητας.

Δ) Πρόσθετες διευκρινήσεις

α)Όταν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η άδεια δόμησης για αλλαγή χρήσης απο ……. σε κατάστημα υγειονουμικού ενδιαφέροντος, τότε η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης προσκομίζεται απο ιδιώτη μηχανικό.

Σημειώνεται οτι τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα υγειονουμικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήρια, εστιατόρια κτλ) αποτελούν διακριτές κατηγορίες χρήσεων, σύμφωνα με την παρ.Β του άρθρου 1 του απο 23.02.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166/τΔ/06.03.87) και του “Κτιριοδομικού Κανονισμού” (ΦΕΚ 59/τΔ/03.02.89). Επομένως απαιτείται άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης “καταστήματος” σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόριο, αναψυκτήριο κλπ).

β)Σε όλες τις παραπάνω εκτεθείσες περιπτώσεις, για την έγκριση άδειας λειτουργίας απαιτείται η χρήση (Κ.Υ.Ε.) να επιτρέπεται απο τις χρήσεις γης της περιοχής.
γ)Η βεβαίωση χρήσης γης χορηγείται μετά απο αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε απο την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή όταν το κτίριο ειναι εντός Ιστορικού Κέντρου απο το αρμόδιο τμήμα Ιστορικών Κεντρών Πόλεων και Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ)Εφόσον το ακίνητο εμπίπτει εντός του Ιστορικού Κέντρου, ή εντός του διατηρητέου μνημείου-κτιρίου, ή στην ζώνη επιρροής μνημείου, βάσει του Ν.3028/2002 που αφορά στην Προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλήρονομιάς, σε περίπτωση αλλαγή χρήσης (νέας χρήσης κτηρίου), ή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, για την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΥΕ, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση απο το τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε)Όταν αποδεδειγμένα υπάρχει η χρήση ΚΥΕ στο κτήριο δεν απαιτείται καμία επιπλέον έγκριση.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag