Νέα εγκύκλιος για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης

nea-egkyklios

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής εισφορών & κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόµησης.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθµίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήµατος –Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’/12-5-2016) και λαµβάνοντας υπόψη ότι:

Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι τιµές µονάδος επιφανείας οικοδοµικών έργων (ΦΕΚ 56/Β’/25-1-2012)
Σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ
Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4- 2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε του ιδιοκτήτη
Σύµφωνα µε την παρ. 6α του αρθ. 2 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α’/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αµοιβών µηχανικών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε,
διευκρινίζεται ότι τα απαιτούµενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β’/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόµησης είναι τα κάτωθι:

Αποδεικτικό κατάθεσης αµοιβής
Συµφωνητικό αµοιβής
Αναφορά αµοιβής στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΤΕΕ
ΦΕΜ επί της συµφωνηθείσας αµοιβής
Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόµιµης αµοιβής)
Φορολογικά ιδιοκτήτη:
Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 0 επί του προϋπολογισµού του έργου)
Εισφορά ΚΗ ψηφίσµατος
Εισφορά ΙΚΑ
Εισφορά ΤΕΕ
Εισφορά ∆ήµου
Παράβολο ∆ηµοσίου
Χαρτόσηµο 2
Παράβολο νόµου 1041/80 αρθ. 77
ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί παραβόλου)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag