Ποιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων;

ypaithrios-xwros-stathmeyshs

Σύμφωνα με το ΠΔ/3-8-87, άρθρο 1, παραγραφος-2:
Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προήπια.
Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ’ ανώτατο όριο. (Το 80% που αναφέρει το διάταγμα αφορούσε τον Ν. 1577/85(Γ.Ο.Κ. 85), σε περιοχές που το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (χαμηλά κτίρια Γ.Ο.Κ. , επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 80%) το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%) – ( Για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον Γ.Ο.Κ. 85 ).

Σύμφωνα με το ΝΟΚ (Νόμο 4067/2012, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) Άρθρο 12 παρ.1α:

Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης .

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ:
1. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60%, υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 40%. Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση: Εφύτευσης = 2/3 x40% Χ Eοικοπέδου. Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο. Έτσι Φύτευσης =2/3 x ( 40% – 10% )30% x Eοικ.
2. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 70% υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 30%. Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : ΕΦύτευσης = 2/3 x30% Χ Eοικοπέδου.
Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο. Έτσι Εφύτευσης =2/3 x ( 30% – 10% ) 20% x Eοικ.

Όταν βγάζουμε θέσεις στον ακάλυπτο θα πρέπει να κάνουμε και τον ακόλουθο έλεγχο:
Πραγματοποιούμενη κάλυψη + Επιφάνεια θέσεων στον ακάλυπτο < Επιτρεπόμενης Κάλυψης +10% X Επιφάνεια Οικοπέδου.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag