Λίγα λόγια για τις θέσεις στάθμευσης

theseis-stathmeyshs

1. Η δυνατότητα εξαγοράς Θέσεων στάθμευσης ισχύει μόνο (Ν. 3044/2002 παράγραφος 4, άρθρο 14):

α. Στις περιπτώσεις ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979 (ακίνητα στα οποία απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης – βλέπε παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 960/1979 για την Αττική).

β. Στις περιπτώσεις ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις α έως και ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981.

Σις περιπτώσεις αυτές ισχύει (Άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν.1221/81): Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, η εισφορά αυτή καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένη παράγραφο προκυπτούσης.

2. Όταν γίνεται αλλαγή χρήσης ο υπολογισμός έχει ως εξής:

Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση (άρθρο 2 του Π.Δ. 111/04 ) π.χ.:

Α1. Παλαιά χρήση κατάστημα: απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ

Α2. Παλαιά χρήση αποθήκη: απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Ψ

Σύνολο απαιτούμενων θέσεων: Χ+Ψ=Ζ

Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3 Π.Δ. 111/2004) π.χ. :

Β1. Νέα χρήση καφετέρια: απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω

Γ. Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ απαιτούμενων θέσεων νέας και παλαιάς χρήσης Ω-Ζ η οποία δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:

Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην Αττική μέχρι την 5/3/2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004), θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.

3. Προσθήκες καθ’ ύψος

Για τις προσθήκες σε ύψος ισχύουν τα εξής: Για κατοικίες μία θέση στάθμευσης ανά 150 μ2 επιφάνειας κτιρίου.

4. Προσθήκες κατ’ επέκταση

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag