Κτηματολόγιο: Διευκρινίσεις για παρατάσεις, δικαιολογητικά και δηλώσεις

HDRT_Blocks_x4_Anim_Cam_0020.jpg37827825-1c8d-4adf-b279-b15e8660f9b8Original

Βρισκόμαστε στη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη σύνταξη του Κτηματολογίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η προσέλευση των πολιτών, για την υποβολή δήλωσης, είναι μικρή. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακή οικονομική κατάσταση, στην έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, στη δυσκολία επίκλησης της έκτακτης χρησικτησίας και στην έλλειψη σύγχρονων τοπογραφικών για την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας στο χάρτη του κτηματολογίου. Για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του κτηματολογίου και να διευκολυνθούν οι πολίτες στις δηλώσεις ιδιοκτησίας, η αρμόδια υπηρεσία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εξέδωσε έναν επίσημο ΟΔΗΓΟ ΔΗΛΩΣΗΣμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση π.χ. κληρονομιά, χρησικτησία, ενώ προχώρησε στη δυνατότητα 6 μηνιαίας παράτασης στη συλλογή δηλώσεων. Επίσης, εξέδωσε και διευκρινιστική ανακοίνωση, με την οποία απλοποιεί τις διαδικασίες και αμβλύνει τις απαιτήσεις για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας με ειδικές ρυθμίσεις για θέματα χρησικτησίας, κληρονομιάς και εντοπισμού του ακινήτου, ώστε να κατατίθενται προσωρινά οι δηλώσεις εμπρόθεσμα, να πληρώνεται το παράβολο και στην πορεία να ολοκληρώνονται οι δηλώσεις με όλα τα απαιτουμενα δικαιολογητικά. Προκειμένου να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, παραθέτουμε τις απαντήσεις – διευκρινίσεις στα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν και είναι οι εξής:

Τι γίνεται με τις παρατάσεις;

✓ Σύμφωνα με τον Νόμο, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ημόσιο, με δυνατότητα επέκτασης της προθεσμίας για τους κατοίκους εσωτερικού άλλους 3 μήνες δηλαδή μέχρι την ημέρα λήξης για τους κατοίκους εξωτερικού. Μέχρι σήμερα το κράτος για όλες τις κτηματογραφούμενες περιοχές έδινε παρατάσεις με καταλυτική ημερομηνία το 6μηνο.

✓ Πέρα του 6μήνου, με πρόσφατη απόφαση του το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έδωσε παράταση κατά 3 μήνες στην προθεσμία υποβολής δήλωσης μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ημόσιο, σε όλες τις περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής δήλωσης μέσα στο 2019.

✓ Για τους κατοίκους εσωτερικού, ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη, που παρέχειτη δυνατότητα στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, να δίνει επιπλέον του ισχύοντος 6μήνου και άλλη παράταση που να μην υπερβαίνει όμως τους 6 μήνες. Το αν θα δοθεί παράταση και μέχρι πόσο διάστημα σε κάθε μελέτη κτηματογράφησης, θα κρίνεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των δηλώσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή.

✓ Επειδή οι ημερομηνίες για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές διαφέρουν,πολλές φορές και εντός του ίδιου Νομού, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης γης, θα πρέπει να ενημερώνεται για τις προθεσμίες υποβολήςδηλώσεων κτηματογράφησης, μόνο από το site www.ktimatologio.gr, για να γνωρίζει έγκυρα την παράταση που αφορά στην περιοχή του.

Τι γίνεται με τη δήλωση με αιτία κτήσης κληρονομιά, αλλά χωρίς αποδοχή;

Οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο κτηματολόγιο, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται, και

α) Στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, ή

β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Επειδή η έκδοση κάποιων από τα έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυστερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί.

Οταν η δήλωση δικαιωμάτων γίνεται με αιτία κτήσης χρησικτησία;

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γνωρίζοντας ότι, μεγάλο μέρος της ελληνικής γης έχει κτηθεί με χρησικτησία, την οποία μπορεί και να αποδείξει κατά την υποβολή δηλώσεων, καλεί τους δικαιούχους να συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για είκοσι χρόνια, όπως:

α) συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

β) αποδείξεις καταβολής τελών ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη,

γ) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δικαιούχο,

δ) ένορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την εικοσάχρονη νομή και κατοχή επί του ακινήτου που δηλώνεται από τον δικαιούχο,

ε) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δικαιούχο, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.

Για τα επιδοτούμενα χωράφια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Υπάρχει η δυνατότητα, αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την κατάθεση ένορκων βεβαιώσεων για χρησικτησία;

Σε ό,τι αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.

Τι γίνεται όταν το ακίνητο δεν δηλώνεται στο Ε9;

Για τα ακίνητα που οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνουν στο Ε9, απαιτείται να τροποποιήσουν το Ε9 και να γνωστοποιήσουν στη φορολογική διοίκηση τα σωστά περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 στο σύστημα TAXISnet.

Γίνεται να προσκομιστεί αργότερα το τοπογραφικό;

Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους.

Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.

Τι κάνουμε όταν δεν έχουμε πιστοποιητικό μεταγραφής;

Εάν δεν είναι διαθέσιμο πιστοποιητικό μεταγραφής: είτε ζητείται η χορήγησή του από τοΥποθηκοφυλακείο με αίτηση, είτε εφόσον τα στοιχεία της μεταγραφής (τόμος, αριθμός, ημερομηνία μεταγραφής κ.λπ.) είναι γνωστά, απλώς συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο της δήλωσης (σημ.: τα στοιχεία μπορούν να ερευνηθούν από δικηγόρο στο Υποθηκοφυλακείο) και στη συνέχεια προσκομίζεται το πιστοποιητικό για τη συμπλήρωση της δήλωσης

Οταν για το ακίνητο έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία;

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, μπορεί να υποβληθεί απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία).

Δηλώνουμε λογαριασμό e-mail;

Η συμπλήρωση του e-mail είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης το Γραφείο Κτηματογράφησης θα επικοινωνεί με τον πολίτη και θα του αποστέλλει όλη τη σχετική αλληλογραφία μέσω της δηλούμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. ενημέρωση για την προανάρτηση).

Τι είναι η βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης;

Οι ιδιοκτήτες, που δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε με δική τους ευθύνη, είτε με ευθύνη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (όπως συμβόλαια, τοπογραφικό κλπ), θα έχουν τη δυνατότητα, να προσέρχονται στα γραφεία κτηματογράφησης πριν τη λήξη των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, όπου θα πιστοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας η εμπρόθεσμη προσέλευσή τους και θα ορίζεται ραντεβού σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλουν χωρίς ταλαιπωρία τις δηλώσεις τους, όταν θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η διαδικασία αυτή, καταγράφεται στα ηλεκτρονικά μητρώα κτηματογράφησης, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει βεβαίωση εμπρόθεσμης βεβαίωσης και η δήλωση θεωρείται ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης;

Για τους κατοίκους εξωτερικού και γι ΄ αυτούς που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία κτηματογράφησης της περιοχής ή θέλουν να αποφύγουν την ταλαιπωρία της αναμονής, υπάρχει η δυνατότητα της υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, στην ιστοσελίδα (http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/home_P age.aspx.). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή, γίνεται με τους κωδικοί του Taxisnet (Κωδικοί Εφορίας) και τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, επισυνάπτονται με τη δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag