Κανονισμός φορτίσεως Δομικών έργων. Αρθρο 8 – Μεταβλητά φορτία

metablhta-fortia

Βασιλικό διάταγμα 10-12-45 (ΦΕΚ-325/Α/45) [ΙΣΧΥΕΙ από 10-12-45] (Έγινε διόρθωση λόγω σφαλμάτων με το ΦΕΚ-171/Α/46).

“Κανονισμός φορτίσεως Δομικών έργων”.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΕΔΑΦΙΟ 3)
Άρθρο 8: Μεταβλητά φορτία

Εδάφιο 1. Στέγες μη βατές

α) Βάρος χιόνος. Τούτο κατ’ αρχήν, λαμβάνεται αναλόγως των τοπικών συνθηκών βάσει του πίνακα 1.

Πίνακας Ι
α= 0° 20° 40° 60° >60°
PS= 125 h 125 h 90 h 60 h 0

α Γωνία της στέγης προς τον ορίζοντα.
PS Βάρος χιόνος εις kg ανά m2 οριζόντιας προβολής της στέγης.
h Μέγιστον πάχος σε m του στρώματος της χιόνος επί οριζοντίου και ελευθέρας πέριξ επιφανείας.

Ενδιάμεσες τιμές παρεμβάλλονται γραμμικώς.
Όπου το h δεν είναι επαρκώς γνωστόν, δύναται να λαμβάνεται ίσον προς 0,50 m. Επί μεγάλων υψομέτρων ή θέσεων εξαιρετικώς επιβαρυνόμενων δια πτώσεως χιόνος η τιμή αυτή αυξάνεται αναλόγως. Εάν η μορφή της στέγης προκαλεί μείζονα τινά τοπική συσσώρευση χιόνος αυξάνεται αναλόγως το αντίστοιχο φορτίο. Απαιτείται να λαμβάνεται υπ’ όψιν εις τον υπολογισμό, το ενδεχόμενον κανονικής ή μονόπλευρου φορτίσεως της στέγης δια χιόνος.

β) Πίεση του ανέμου. Η ανά m2 επιπέδου επιφανείας, καθέτου προς την διεύθυνση του ανέμου πίεσις W0 δύναται να λαμβάνεται κατά τον πίνακα ΙΙ.

Πίνακας ΙΙ
W0 εις kg/m2

Δια τμήματα κατασκευών, πλην στεγών μέχρι ύψους h ≤ 15 m από του εδάφους 100
Δια τμήματα κατασκευών εις ύψος 15 < h ≤ 25 m και δια στέγες εις ύψος h ≤ 25 m 125 Δια τμήματα κατασκευών και στέγες εις ύψος h > 25 m 150
Δια κατασκευές μικράς προσβαλλόμενης επιφανείας (δικτυώματα, ικριώματα, ιστοί κ.λ.π.) 150
Δι’ επιφάνεια επίπεδον κεκλιμένη κατά γωνία προς τον ορίζοντα ή καθέτως επί αυτήν και ανά 1 m2 (κεκλιμένης επιφανείας) ενεργούσα πίεσις του ανέμου λαμβάνεται ίση προς W = W0 ημέρα2 α.

Εις τόπους εξαιρετικώς προβαλλόμενους υπό του ανέμου οι ως άνω τιμές πρέπει να αυξάνονται κατά 50%.

Δια γωνίες α ≤ 25° δύναται εν γένει να παραλείπεται κατά τον υπολογισμό της στέγης η επιρροή της οριζόντιας πιέσεως του ανέμου λαμβανομένης της κατά τα προηγούμενα πιέσεως ως κατακορύφου καθολικής φορτίσεως της στέγης.

Εις τα ανοικτά υπόστεγα ελέγχεται ιδιαιτέρως η ασφάλεια από αναρπαγής της στέγης ή της επικαλύψεως αυτής, υπό φόρτιση περιλαμβάνουσα το μόνιμο φορτίον και κατακόρυφη εκ του ανέμου άνωση ίση προς 60 kg/m2 οριζόντιας προβολής της στέγης.

Εις τα στοιχεία της στέγης πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωσις φορτίσεως δια κατακορύφου συγκεντρωμένου φορτίου 100 kg εις την δυσμενεστέρα θέσιν ως βάρους των επί της στέγης ανερχομένων, προς επισκευή, καθαρισμό κ.λ.π. Κατά την εξέτασιν ταύτη παραλείπεται η δια χιόνος και ανέμου φόρτισις. Εφ’ όσον η επίσκεψις της στέγης δύναται να γίνει ασφαλώς άνευ της ως άνω επιφορτίσεως ορισμένων στοιχείων αυτής (π.χ. σανιδώματα μικρού ανοίγματος κ.λ.π.) δια τα στοιχεία ταύτα η εξέτασις αυτή επιτρέπεται να παραλειφθεί.

Εδάφιο 2: Κατασκευές προβαλλόμενες υπό του ανέμου

Επί οικοδομημάτων παρουσιαζόντων επαρκή ακαμψία εξ άκαμπτων τοιχωμάτων και δαπέδων ή έκδηλη ευστάθεια (π.χ. λόγω σημαντικού βάρους) δεν απαιτείται έλεγχος της ευστάθειας λόγω πιέσεως του ανέμου. Δια τοίχους μεμονωμένους μεγάλου ύψους ή που κατασκευάζονται εξ ιδιαιτέρως ελαφρών υλικών και δια κατασκευές ή εγκαταστάσεις ιδιαιτέρως ελαφράς (π.χ. ξύλινα παραπήγματα, ικριώματα κ.λ.π.) απαιτείται έλεγχος της ασφαλείας αυτών λόγω πιέσεως του ανέμου βάσει των στοιχείων του εδάφιο 1)β του άρθρου 8 και υπό συντελεστή ασφαλείας ν = 2.

Εδάφιο 3: Δάπεδα (φορτία εις kg/m2)

Α/Α Τιμή εφαρμογής
(kg/m2)

 1. Στέγες οριζόντιοι ή με κλίση 1:20, όταν τυχόν δεν αποκλείεται η επί αυτών συγκέντρωσις ανθρώπων δια παιδιά, θέα αναψυχή κ.λ.π. (Δεν απαιτείται επαύξησις λόγω χιόνος 200
 2. Κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, χώροι εργασίας και διάδρομοι αυτών, Σοφίτες, χώροι εκθέσεως και πωλήσεως μέχρις εμβαδού 50 m2, Σταύλοι μικρών ζώων. 200
 3. Θάλαμοι νοσοκομείων και παρεμφερών καταστημάτων και διάδρομοι αυτών 300
 4. Κλίμακες και πλατύσκαλα εις κατοικίας, αίθουσες διαλέξεων και διδασκαλίας 350
 5. Αίθουσες συγκεντρώσεως, εκκλησίες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες χορού ή γυμναστικής, αμφιθέατρα με ορισμένες θέσεις. Διάδρομοι προς αίθουσες συγκεντρώσεως διαλέξεων διδασκαλίας κ.λ.π. Εξώστες και θεωρεία
 6. Χώροι εκθέσεως και πωλήσεως εμβαδού μείζονος των 50 m2
 7. Καταστήματα συνήθη, σφαγεία, αρτοποιεία, εργαστήρια και εργοστάσια με ελαφρά κίνηση.
 8. Βιβλιοπωλεία, Αρχεία, Βιβλιοθήκες (εφ’ όσον εξ υπολογισμού βάσει των τιμών των άρθρων 1 και 2 του μέρους Ι δεν προκύπτει μείζον βάρος).
 9. Κλίμακες, πλατύσκαλα, είσοδοι, προπύλαια πάσης κατηγορίας (πλην των υπ’ αριθμό 4)
 10. Αυλές άνευ κυκλοφορίας οχημάτων
 11. Σταύλοι μεγάλων ζώων 500
 12. Αμφιθέατρα άνευ ορισμένων θέσεων 750
 13. Ανελκυστήρες. Δια την ανάρτηση του ανελκυστήρα υπολογίζονται 1500 kg ανά 100 kg ωφέλιμου φορτίου του ανελκυστήρα.

(Σημείωση: Με την Αποφαση -Ε-19728/28-4-66 διευκρινίζεται ότι η επιφόρτιση 500 χγρ/μ2 αφορά τα δάπεδα αιθουσών αναμονής των ενοίκων των ξενοδοχείων ή άλλων επισκεπτών και Οχι τα δάπεδα των υπνοδωματίων ή βοηθητικών χώρων, δια τα οποία πρεπει να λαμβάνεται ως ωφέλιμο φορτίο το προβλεπόμενο από την παρ.8 εδαφ.3/2 ήτοι τα 200 χγρ/μ2 ).

Εδάφιο 4: Στηθαία κιγκλιδώματα

Α/Α Οριζόντια ώθησις εφαρμοζόμενη εις το άνω άκρον εις kg ανά μέτρον μήκους (kg/m)

 • Εις κλίμακας και εξώστες (πλην των εις αριθμό 2 οριζομένων χώρων) 50
 • Εις αίθουσες συγκεντρώσεως, εκκλησίας, σχολεία θέατρα, κινηματογράφους, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και αμφιθέατρα 100

Εδάφιο 5: Παρατηρήσεις

 1. Τα υπ’ αριθμό 2 και 3 του εδαφίου 2 μεταβλητά φορτία δαπέδων ισχύουν δια βάρη ανθρώπων, επίπλων, σκευών και ελαφρών εν γένει πραγμάτων. Εις περίπτωσιν τυχόν ενδεχομένων ιδιαιτέρων βαρών εκ βιβλίων, αρχειοθηκών, ελαφρών μηχανημάτων κ.λ.π. εις τινές χώρους, δεν απαιτείται να ληφθούν ιδιαιτέρως υπ’ όψιν τα φορτία ταύτα εάν το μεταβλητό φορτίον των χώρων τούτων ληφθεί εκ του αριθμού 5 του αυτού εδαφίου 2.
 2. Δια τα δάπεδα αποθηκών βαρέων εμπορευμάτων, δεξαμενών, εργοστασίων με βαρείας εγκαταστάσεις, μηχανοστασίων, αιθουσών και καταστημάτων με ιδιαιτέρως βαρέα φορτία, συνεργείων σταθμών αυτοκινήτων, αυλών με κυκλοφορία οχημάτων κ.λ.π. τα φορτία θα υπολογίζονται ιδιαιτέρως εις εκάστην περίπτωσιν.
 3. Αντί του πραγματικού βάρους ελαφρών διαχωριστικών τοιχωμάτων (εξ ξύλινων πήχεων ή μεταλλικού πλέγματος και κονιάματος ή εξ ελαφρών μονωτικών σανίδων ή εξ άλλων ομοίων ελαφρών υλικών) δύναται να λαμβάνεται ομοιόμορφο φορτίον εις επαύξηση του κατά τα ανωτέρω μεταβλητού φορτίου. Η επαύξησις αυτή λαμβάνεται δια τοιχώματα μέχρις 6,5 cm του συνολικού πάχους ίση προς 75 kg/m2 τουλάχιστον και δια τοιχώματα 6,5 – 10 cm συνολικού πάχους ίση προς 125 kg/m2 τουλάχιστον και δια τοιχώματα από 10 – 13 cm συνολικού πάχους ίση τουλάχιστον προς 150 kg/m2. Όταν το μεταβλητό φορτίον είναι τουλάχιστον 500 kg/m2 η επαύξησις αυτή δύναται να παραλειφθεί.

Εδάφιο 6: Μείωσις των μεταβλητών φορτίων

Κατά τον υπολογισμό στοιχείων οικοδομικών έργων (στύλων, δοκών, τοίχων, θεμελίων κ.λ.π.) φερόντων τα φορτία περισσοτέρων των τριών ορόφων και κατά τον υπολογισμό των επί του εδάφους πιέσεων, επιτρέπεται εν γένει η μείωσις του συνολικού μεταβλητού φορτίου, του προκύπτοντος εκ της αθροίσεως των εκ των ορόφων μεταβιβαζομένων μεταβλητών φορτίων.

Κατά την μείωσιν ταύτη τα μεταβλητά φορτία των τριών πρώτων υπερκειμένων ορόφων λαμβάνονται εις το ακέραιον, τα δε των λοιπών υπερκειμένων μειώνονται κατά ποσοστόν σημειούμενο εις τον Πίνακα ΙΙΙ αριθμό 1. Δια την περίπτωσιν ίσων κατ’ όροφο μεταβλητών φορτίων οι αριθμοί 2 του αυτού πίνακα δίδουν τον συντελεστή μειώσεως του συνολικού μεταβλητού φορτίου (όλων των φορτιζόμενων ορόφων).

Πίνακας ΙΙΙ
Όροφοι 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος
Ποσοστόν μειώσεως κατ’ όροφο % 0 0 0 20 40 60 80 80 80 40
Συντελεστής μειώσεως του συνολικού μεταβλητού φορτίου 1 1 1 0,95 0,88 0,80 0,74 0,65 0,60 0,60


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag