Η αίτηση-καταγγελία στην Πολεοδομία: Τι πρέπει να προσέξουμε και πότε είναι αναγκαία

αρχείο λήψης (1)

Πολλές φορές ανακύπτει ως ερώτημα των πολιτών το με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθούν, σε περίπτωση που διαπιστώσουν την ύπαρξη μιας πολεοδομικής παρανομίας πάσης φύσεως (π.χ. αυθαιρεσία, επικινδυνότητα οικοδομής, κίνδυνοι για τη στατικότητα κλπ.).

Είθισται να προβαίνουν αυτοί σε αιτήσεις προς την πολεοδομική υπηρεσία, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα που επικαλούνται.

Η καταγγελία λαμβάνει τη μορφή μιας (γενικής ή ειδικής) αίτησης στη Διοίκηση να διαγνώσει την ύπαρξη των καταγγελλομένων και να λάβει τα προσήκοντα (διορθωτικά/προληπτικά/κατασταλτικά) μέτρα.

Ποια τα οφέλη μιας καταγγελίας γενικώς;

Η αίτηση-καταγγελία:

μπορεί να συνιστά την απαρχή μιας διοικητικής διαδικασίας ή να κινεί μία σειρά υλικών ενεργειών της Διοίκησης

μπορεί να συνιστά ενημέρωση της πολεοδομικής αρχής για ένα ζήτημα, που φέρεται ως αντίθετο στη νομιμότητα

παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης ενός ζητήματος σε επίπεδο Διοίκησης, ενώ αρκετές φορές επαρκεί η διδόμενη στο πρόβλημα νόμιμη λύση από την Πολεοδομία, κατά τρόπο που να μην απαιτείται περαιτέρω διεκδίκηση, σε δικαστικό επίπεδο.

Τι πρέπει να προσεχθεί κατά τη σύνταξη της αίτησης

Ωστόσο, για την προσεκτική σύνταξη αυτής της εκάστοτε αίτησης, πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει τα εξής:

Α) ποια ακριβώς ενέργεια καταγγέλλει ως παράνομη

Β) πού στηρίζει την παρανομία αυτή

Γ) ποιο είναι το ειδικότερο αίτημά μου με την αίτηση – καταγγελία

Δ) πώς αποδεικνύω την παρανομία. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται πρόσθετα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος.

Επίσης, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι η Πολεοδομία ενδέχεται να καθυστερήσει να απαντήσει στο αίτημά του ή να μην απαντήσει και καθόλου.

Συνήθως, μετά την καταγγελία ακολουθεί αυτοψία της Υπηρεσίας ώστε να διακριβωθούν όσα καταγγέλλονται.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαγορεύεται η καταγγελία να στοχοποιεί τον φερόμενο ως παρανομήσαντα κατά τρόπο που θίγει την προσωπικότητά του (ΑΚ 57, Σ 5, 2 παρ. 1, 25 κλπ.).

Αν δεν απαντήσει η Πολεοδομία, έχω δικαίωμα δικαστικής προστασίας;

Αν η Πολεοδομία δεν εκφέρει κρίση ή απορρίψει το αίτημα-καταγγελία για μια πληθώρα λόγων, τότε τίθεται το σύνθετο ζήτημα αν υπάρχει τρόπος νομικής αντίδρασης στην αδράνειά της ή την απορριπτική της κρίση.

Η απάντηση είναι ότι αν η Πολεοδομία δεν απαντήσει ή απορρίψει το αίτημα της καταγγελίας, εφόσον αυτό έγινε μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, τότε είναι δυνατή η δικαστική προστασία, στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag