Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών – ΦΕΚ43Β/12 (2975/19-1-2012 υπουργική απόφαση, Άρθρο 2)

Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1-3-2012.

2. Επιπλέον υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του Ν.4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

3. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 άρθρ. 24 Ν. 4014/2011)».

4. Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχείων και ο όγκος σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της ανώτερης στάθμης του.

5. Στο Διάγραμμα κάλυψης ή στο Διάγραμμα δόμησης του Ν. 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, δηλ. θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος.

Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με παρ.1 μετά την 01.03.2012, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Ν.4030/11 στο Άρθρο 2 παρ.3,όπου δίνει μια πολύ γενικόλογη διατύπωση ως προς τις απαραίτητες μελέτες: Ν.4030/11- Άρθρο 3 παρ.2- Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες «Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:» Αφήνεται λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια της Υ.ΔΟΜ η επιλογή των απαραίτητων μελετών για την άδεια αποπεράτωσης.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΜΩΣ

1. ΜΕ ΤΗΝ Εγκύκλιο 1/2012 ( Ενότητα Β παρ.4 ) παρ4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ:

Με την παρ. 10, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται η παρ.17 του άρθρου 24, του ν. 4014/11.

Σύμφωνα με αυτή για τις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, καθώς και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, μετά από έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφ’ όσον αυτές δεν τα επαυξάνουν σε όγκο.

ΚΑΙ 2. ΤΗΝ Εγκύκλιο 7/2012 ( παρ. (Α. 2.) Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 Διευκρινίζεται ότι:

α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαμβάνονται και οι εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό και τα πολεοδομικά μεγέθη του.

β) Για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) και δεδομένου οτι δεν πρόκειται για νομιμοποίησή της, προσκομίζονται οι μελέτες των υπολοιπομένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κατά το διάστημα ισχύος της άδειας και όχι των εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί αυθαίρετα.

ΣΗΜ. : Έτσι σε περίπτωση άδειας αποπεράτωσης αυθαιρέτου με υλοποιημένο σκελετό ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, αλλά το πολύ δήλωση αντοχής από δυο διπλ.πολ/μηχ.

Σημείωση:

Οι εγκύκλιοι 1/12 & 7/12 σε καμιά περίπτωση δεν έπαψαν να ισχύουν σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 4 του Ν.4178/13,καθώς αναφέρεται ρητά ότι στην περίπτωση άδειας αποπεράτωσης αυθαιρέτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ΦΕΚ43Β/12 που αναφέρεται στο Ν.4014/11, ενώ ταυτόχρονα το θέμα των εγκυκλίων ΔΕΝ αφορά το Ν.4014/11, ΑΛΛΑ το Ν.4030/11, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α’) και διευκρινήσεις στο Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α’).»

ΑΡΑ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: ΠΡΟ 1−3−2012 ( Π.Δ/μα της 8/13.7.1993)

1. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεως (μελέτης – επίβλεψης), φύλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισμού.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

γ) Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

δ) Στατική μελέτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

ε) Μελέτη θερμομόνωσης.

στ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Κανονισμούς.

ζ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Κανονισμούς.

η) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

θ) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

ι) Μελέτη αερίων καυσίμων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

ια) Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών, που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

ιβ) Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου.

ιγ) Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού.

ιδ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, που προβλέπεται στο Ν 1221/1981 και μεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

ιε) Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΓΟΚ.

2. Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται με τις μελέτες και δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ, η, ιγ, ιε, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα δικαιολογητικά των εδαφίων ια και ιβ όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.

3. Οι λοιπές μελέτες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομής άδειας δύναται να υποβληθούν και μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, μέσα στην προθεσμία της παρ. 8 του άρθρου 5.

Επιπλέον υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του Ν.4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

ΜΕΤΑ 1−3−2012 (ΑΡΘΡΟ 3 , ΠΑΡ.2 Ν. 4030/20011)

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

γ) Στατική μελέτη.

δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι: Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.

Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π. δ. 305/1996 (Α’ 212).

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/ 1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).

ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.

ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

Επιπλέον υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του Ν.4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag