Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους εντός και εκτός σχεδίου

elahisth-apostash-ktiriwn

ΑΡΘΡΟ 1

(Καθορίζεται τι είναι: Βασικό, Δευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο
Πρωτεύον, Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο).

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και σύμφωνα με τα Αρθ-2 και Αρθ-3 του Ν-3155/55 “Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών”, το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Χώρας ανάλογα με τη σημασία του για τη συγκοινωνία, τις μεταφορές, την οικονομία της Χώρας και την Εθνική ‘Άμυνα, σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά μεγέθη του, τον αναμενόμενο κυκλοφοριακό φόρτο και τα ειδικότερα κριτήρια, τα οποία κατά περίπτωση αναφέρονται κατωτέρω, κατατάσσεται σε κατηγορίες με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο αυτό, ως εξής:

α) Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει τη χώρα με άλλες επικράτειες, απ’ ευθείας ή με παρέμβαση πορθμείων ή τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα μεταξύ τους.

β) Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει βασικούς εθνικούς οδικούς άξονες μεταξύ τους ή με μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια, αεροδρόμια ή με τόπους εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος ή είναι οδικοί άξονες για τους οποίους έχει γίνει παραλλαγή με Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

γ) Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχει αντικατασταθεί με νέες χαράξεις Εθνικού Οδικού Δικτύου ή εξυπηρετεί μετακινήσεις σε περιοχές με αρχαιολογικό, τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

δ) Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που συνδέει αστικά κέντρα με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, καθώς και περιοχές με αρχαιολογικό, τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

ε) Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, που συνδέει Δήμους ή Κοινότητες, εκτός της πρωτεύουσας του Νομού, μεταξύ τους.

2. Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο κατατάσσεται σε Βασικό, Δευτερεύον και Τριτεύον, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Eργων μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων ‘Eργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο κατατάσσεται σε πρωτεύον και δευτερεύον με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Eργων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των κατά τόπους αρμοδίων Νομαρχών και γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων ‘Eργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 2 (βλέπε και Εγκ-33/00)

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους για τις περιπτώσεις:
α) γηπέδων που βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχές και
β) γηπέδων που βρίσκονται μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 23 και οριοθετημένων σύμφωνα με το ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85).

Σημαντικές αλλαγές (σε σχέση με το καταργούμενο ΠΔ-347/93) προκύπτουν από:
1) Την παρ.1θ του άρθρου 2 σύμφωνα με την οποία “Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των διατάξεων περί εκτός σχεδίου δόμησης προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον άξονα ή το όριο της οδού, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές από τις οποίες προκύπτουν οι μεγαλύτερες αποστάσεις”.
2) Την παρ.5 του άρθρου 2 σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα προσθήκης καθ’ ύψος, που έδινε το ΠΔ-347/93, σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια ευρισκόμενα σε μικρότερες από τις οριζόμενες με το παρόν ΠΔ.
3) Την παρ.6 του άρθρου 2 σύμφωνα με την οποία οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τους άξονες ή τα όρια του Εθνικού Οδικού Δικτύου που ορίζονται στο παρόν ΠΔ δεν θα είναι δυνατόν να αλλάζουν και θα τηρούνται σαν ελάχιστες στις περιπτώσεις που έχουμε:
– επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
– πολεοδόμηση περιοχών
-πολεοδόμηση κατ’ επέκταση ορίων οικισμών
– στις οδούς που προβλέπονται στις πολεοδομικές μελέτες των παραπάνω περιπτώσεων ως παρακαμπτήριοι Εθνικών οδών.

1. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, τα οποία κτίρια βρίσκονταισε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται ως εξής:

α) Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, 60 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 μέτρων από το όριο αυτής.

β) Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, 45 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής.

γ) Στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί και κατασκευασθεί ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο Ν-2094/92, με παράπλευρες οδούς (SR) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη ως άνω απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 20 μέτρα από τον άξονα της παραπλεύρου.
Στην περίπτωση που δεν έχουν κατασκευασθεί παράπλευρες οδοί ισχύουν οι αποστάσεις των παρ.1α και παρ.1β του παρόντος άρθρου.

δ) Στο Τριτεύον Εθνικό και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας, 30 μέτρα από τον άξονα της οδού.

ε) Στις χαρακτηρισμένες ως παράπλευρες οδούς (SR) του Εθνικού Οδικού Δικτύου, εκτός των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, 20 μέτρα από τον άξονα της παράπλευρης οδού, εφόσον έχει κατασκευασθεί.

στ) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, 20 μέτρα από τον άξονα της οδού.

ζ) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας και σε ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο, 15 μέτρα από τον άξονα της οδού.

η) Στο Οδικό Δίκτυο των νήσων που αποτελούν διοικητικά ένα Δήμο ή μια Κοινότητα ή έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μικρότερο των 5000 κατοίκων, είναι δυνατόν να καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνώμη των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων της νήσου, απόσταση μικρότερη των 15 μ από τον άξονα της οδού και πάντως όχι μικρότερη των 10 μέτρων, αφού συνεκτιμηθούν οι πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

θ) Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των διατάξεων περί εκτός σχεδίου δόμησης προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον άξονα ή το όριο της οδού, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές από τις οποίες προκύπτουν οι μεγαλύτερες αποστάσεις.

2. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, τα οποία κτίρια βρίσκονται σε περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 (23), χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) όπως ισχύει, ορίζεται ως εξής:

α) Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 30 μέτρα από τον άξονα της οδούκαι όχι λιγότερο των 20 μέτρων από το όριό της.

β) Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 15 μέτρα από τον άξονα της οδού.

γ) Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας, 10 μέτρα από τον άξονα της οδού.

δ) Στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί και κατασκευασθεί ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο Ν-2094/92, με παράπλευρες οδούς (SR) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στις οριζόμενες στις παρ.α, β και παρ.γ αποστάσεις από τον άξονα της κύριας οδού και 10 μέτρα από τον άξονα της παραπλεύρου.
Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευρες οδοί, ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτ.2α, περιπτ.2β και περιπτ.2γ του παρόντος άρθρου.

ε) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 10 μέτρα από τον άξονα της οδού.

Σε οδούς με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο και σε περίπτωση που διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων είναι δυνατόν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να ορίζεται απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από τον άξονα της οδού και πάντως όχι μικρότερη των 3 μέτρων από το όριο της οδού, συνεκτιμώντας τις πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα πολεοδομίας και συντήρησης της οδού και γνωμοδότηση των αρμοδίων Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών. Οι εισηγήσεις αυτές θα είναι τεκμηριωμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των πολεοδομικών μελετών.

στ) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των Νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας 3 μέτρα από το όριο της οδού.
Είναι δυνατόν για λόγους κυκλοφορίας να ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα πολεοδομίας και συντήρησης της οδού και γνωμοδότηση των αρμοδίων Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών.

ζ) Στις Κύριες Δημοτικές ή Κοινοτικές οδούς 3 μέτρα από το όριο της οδού ή η απόσταση που καθορίζεται από τη διαμορφωμένη με πυκνή δόμηση σε ικανό μήκος οικοδομική γραμμή.
Οι κύριες Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί χαρακτηρίζονται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και είναι οι Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί που εξυπηρετούν την υπεραστική συγκοινωνία.

η) Στους παράπλευρους δρόμους (SR) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητόδρομών και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 μέτρα από το όριο της οδού.

3) Το όριο της οδού είναι το όριο απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση που το όριο της απαλλοτρίωσης δεν είναι καθορισμένο, ως όριο της οδού ορίζεται το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος.

4) Οι διατάξεις του Άρθρου 2 του παρόντος Διατάγματος δεν ισχύουν:

α) για τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα παραδοσιακά τμήματα οικισμών και τα ιστορικά κέντρα πόλεων,

β) για τους αξιόλογους οικισμούς, όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται και οριοθετούνται με απόφαση Νομάρχη, σύμφωνα με το ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) όπως ισχύει.

5) Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που ορίζονται παραπάνω, επιτρέπονται μόνο εργασίες για λόγους υγιεινής και χρήσης, στο τμήμα τους που εμπίπτει στις ελάχιστες ως άνω αποστάσεις.

6) Οι αποστάσεις που προβλέπονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου για το Εθνικό οδικό δίκτυο, θα πρέπει να τηρούνται ως ελάχιστες και στις περιπτώσεις που έχουμε α) επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, β) πολεοδόμηση περιοχών και γ) πολεοδόμηση κατ’ επέκταση ορίων οικισμών, καθώς και στις οδούς που προβλέπονται στις πολεοδομικές μελέτες των παραπάνω περιπτ.α, περιπτ.β και περιπτ.γ ως παρακαμπτήριοι των Εθνικών.
Το εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας.

7. Κατ’ εξαίρεση οι αποστάσεις των παρ.1 και παρ.2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να είναι διαφορετικές σύμφωνα με πολεοδομικές μελέτες:

α) επέκτασης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), εντός περιοχών ανάπτυξης παραθεριστικής (β) κατοικίας και σε περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως ΒΙΠΑ – ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ) και

β) ένταξης σε σχέδιο πόλης σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 (προ του 23).

Το καθοριζόμενο μέγεθος της απόστασης τεκμηριώνεται με την πολεοδομική μελέτη, η οποία στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.
(Σύμφωνα με την παρ.18 Αρθ-13 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03, το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 τίθεται ως αντικατεστάθη και προστίθεται παρ.7 ως ανωτέρω)

ΑΡΘΡΟ 3

(Με το άρθρο 3 δίδεται η δυνατότητα δέσμευσης της ζώνης διέλευσης νέας υπό μελέτη οδού (παρακαμπτηρίου, περιμετρικού συνδετηρίου, κυκλοφοριακού κόμβου, βελτίωσης υφιστάμενων οδικών τμημάτων) αφ’ ενός μεν με απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσα σ’ αυτήν, αφ’ ετέρου με εφαρμογή των ελάχιστων αποστάσεων ΟΓ που προβλέπονται στο Αρθ-2 του παρόντος ΠΔ για τα κτίσματα εκτός της ζώνης διέλευσης.

Τα μέτρα αυτά περιορισμού της δόμησης επιβάλλονται μετά από έκδοση Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και συνοδεύεται από την εγκεκριμένη προμελέτη ή οριστική μελέτη του έργου.
Ο προγραμματιζόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά την τετραετία, του χρονικού αυτού διαστήματος δυνάμενου να ανανεωθεί μία μόνο φορά ακόμη).

“1) Οι αποστάσεις που προβλέπονται στο Αρθ-2 του παρόντος, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατασκευής έργων στο Εθνικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο αντίστοιχα.
Τέτοια έργα είναι κυρίως οι νέοι οδικοί άξονες, οδοί παρακαμπτήριοι, περιμετρικοί, συνδετήριοι, κυκλοφοριακοί κόμβοι και βελτιώσεις υφισταμένων οδικών τμημάτων, είτε περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ΓΠΣ ή σχέδια χρήσεων γης, είτε όχι”.
(Η παρ.1 τίθεται ως αντικατεστάθη με το Αρθ-1 του ΠΔ-221/99 ΦΕΚ-188/Α/20-9-99. Με την Εγκ-ΔΜΕΟ/ε/0/172/3/7-2-00 της ΓΓΔΕ Δ/νση Συγκ/κων έργων Διασαφηνίζεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-3 του ΠΔ-209/98 (δέσμευση δηλαδή της ζώνης διέλευσης με απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσα σ’ αυτήν και εφαρμογή ελαχίστων αποστάσεων ΟΤ για τα κτίσματα εκτός αυτής) για τις μελέτες (νέων οδών, παρακαμπτηρίων, περιμετρικών συνδέσεων κλπ) είτε προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά συνδέσεων κλπ) είτε προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχεδία ΓΠΣ ή σχέδια χρήσεων γης είτε δεν προβλέπονται.)

2) Η εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του Νομάρχη, η οποία συνοδεύεται από την εγκεκριμένη μελέτη (η οποία θα είναι σε στάδιο προμελέτης ή οριστικής μελέτης επί τοπογραφικού υποβάθρου) με καθορισμένο τον άξονα και τη ζώνη διέλευσης του έργου και προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου όχι πέραν της τετραετίας δυνάμενο να ανανεωθεί μία φορά μόνο.

3) Από την έκδοση της σχετικής απόφασης (η οποία εκδίδεται μετά την έγκριση του σταδίου Προμελέτης ή Οριστικής μελέτης επί τοπογραφικού υποβάθρου) δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση κτιρίων και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού.

ΑΡΘΡΟ 4

1.Από την ισχύ του διατάγματος αυτού καταργούνται:

α) Το ΒΔ/26-8/8-9/36 (ΦΕΚ-392/36) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β) Το Αρθ-1 του ΒΔ/23-10/14-11-59 (ΦΕΚ-252/59) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

(Σ.Σ Τα εν λόγω ΒΔ, έχουν καταργηθεί και με το Αρθ-4 του ΠΔ-347/93)

γ) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

2) Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως την ισχύ του παρόντος διατάγματος με προγενέστερες διατάξεις και ισχύουν μπορούν να εκτελούνται ή αναθεωρούνται με ή χωρίς αύξηση του όγκου τους σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις. Επίσης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούν να εκδίδονται, εκτελούνται ή αναθεωρούνται με ή χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου οι άδειεςεφόσον κατά το χρόνο που ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις:

α) έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αίτηση με όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις ή

β) έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή

γ) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με τη λειτουργικότητά του, με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση προϊσχύουσες διατάξεις ή

δ) έχει υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη, μέσα στην τελευταία διετία, για έγκριση η οποία είναι αναγκαία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας οικοδομής ή

ε) αν αφορά ανέγερση κτιρίου, για το οποίο έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει της Αποφ-Ε.27960/665/7/30-9-70 (ΦΕΚ-684/Β/70) του Υπουργού Δημοσίων ‘Eργων ή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του Αρθ-11, παρ.5 του Ν-716/77 (ΦΕΚ-295/Α/77).

Στην περιάπτω οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται αν η αίτηση για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την κατάργηση των αντίστοιχων προγενέστερων διατάξεων, ενώ στις περιπτ.γ, περιπτ.δ και περιπτ.ε η προθεσμία αυτή είναι δύο έτη.

Στην πιο πάνω περιπτ.α οι προϊσχύουσες διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον δεν τεθεί φάκελος στο αρχείο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

4) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5) Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Eργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998
Εγκ-83808/33/00 Δόμηση εκτός σχεδίου Εγκ-33/00

Δυνατότητα εφαρμογής παρέκκλισης ως προς τις αποστάσεις, της παρ.5α του Αρθρον-1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), από τα όρια γηπέδου για την ανέγερση κτιρίου σε κατά κανόνα άρτιο γήπεδο
της παρ.1β του Αρθ-1 του ίδιου Διατάγματος. (Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλειμμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές)

1.’Eχοντας υπόψη:
1. Το Ν-1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘Oργανα”.
2. Τις διατάξεις του Αρθ-27 παρ.2 του Ν-1577/85 περί ΓΟΚ.
3. Τις διατάξεις του Αρθ-1 του ΠΔ-24/31-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85).
4. Την υπ’ αρ.11850/239/5-11-99 αίτηση του κ. Κ. Π.
5. Την Γνωμ-9/69/30-3-00 του ΚΣΧΟΠ και επειδή ναι μεν το βάθος του γηπέδου είναι μεγαλύτερο των 50,0 μέτρα αλλά στη θέση που τοποθετείται το κτίριο (λόγω της αποστάσεως αυτού από τον άξονα της εθνικής οδού) το βάθος του γηπέδου είναι 15,00 μέτρα, οπότε καθίσταται μη οικοδομήσιμο,
Αποφασίζουμε:
Σε γήπεδα της παρ.1β του Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) μπορεί να ληφθεί ως βάθος του γηπέδου η διάσταση αυτού στη θέση, που τοποθετείται υποχρεωτικά το κτίριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ-209/24-6/15-7-98 (ΦΕΚ-169/Α/98) και να εφαρμοστούν οι μειωμένες αποστάσεις της παρ.5ββ του Αρθ-1 του ΠΔ-24/31-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) από τα όρια του γηπέδου, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του χρόνου δημιουργίας του για την κατά παρέκκλιση αρτιότητα αυτού.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category