ΕΚΩΣ 2000

ekws-2000

Ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος-έκδοση 2000 (ΕΚΩΣ 2000), αποτελεί μια διεξοδική αναθεώρηση του κανονισμού πού, με βελτιώσεις το 1995, ουσιαστικά ισχύει από το 1991.
Είναι βέβαια παγκόσμια πρακτική οι Δομικοί Κανονισμοί να αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή τους στην πράξη και την πρόοδο της Επιστήμης.
Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν, πέραν των παραπάνω και ειδικότεροι λόγοι πού επέβαλαν την ουσιαστική αναθεώρηση του κανονισμού ωπλισμένου σκυροδέματος.

Συγκεκριμένα:

– Ο ΕΚΩΣ έπρεπε να προσαρμοσθεί σε ότι αφορά στην πληθώρα των αντισεισμικών διατάξεων πού περιέχει, στον πρόσφατα εγκριθέντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό- έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000).

– Σε ότι αφορά στα υλικά πού χρησιμοποιούνται στις κατασκευές από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ο ΕΚΩΣ όφειλε να προσαρμοσθεί στους αντιστοίχους κανονισμούς σε θέματα υλικών, πού εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-1997) και στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ-2000).

– Στα πλαίσια της οριστικοποίησης των Ενιαίων Ευρωπαϊκών Δομοστατικών Κανονισμών (Ευρωκώδικες), συντελούνται σημαντικές αλλαγές στα αρχικά κείμενα των Ευρωκωδίκων, πάνω στα οποία είχε βασισθεί σε μεγάλο βαθμό και ο ΝΕΚΩΣ. Ο ΕΚΩΣ 2000 έπρεπε να προσαρμοσθεί στις αλλαγές αυτές.

Κατόπιν αυτών, στον ΕΚΩΣ 2000 έχουν αναθεωρηθεί όλα τα Κεφάλαια του προγενέστερου κανονισμού, τόσο εκείνα πού αφορούν στα Υλικά, όσο και εκείνα πού αφορούν στους Υπολογισμούς και στις Κατασκευαστικές Διατάξεις. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα υλικά, και κυρίως τον χάλυβα, εισήχθησαν ειδικές απαιτήσεις άμεσα συνδεδεμένες με την αντισεισμική συμπεριφορά.

Σε ότι αφορά στους υπολογισμούς, οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν στην αντι- μετώπιση της διάτμησης υπό συνθήκες σεισμικής καταπόνησης και στη ρηγμάτωση.
Αλλά και οι κατασκευαστικές διατάξεις έχουν γίνει συγκεκριμένες και απαιτητικές, κυρίως σε ότι αφορά στην αντισεισμική ικανότητα, με αποτέλεσμα να οδηγούν, σχεδόν μονο- σήμαντα, σε αυξημένη χρήση αντισεισμικών τοιχωμάτων. Το παρόν τεύχος του ΕΚΩΣ 2000, μαζί με τα σχόλια που τον συνοδεύουν , εκδίδεται από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για τη διαρκή ενημέρωση των Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών σε θέματα που σχετίζονται με τη σεισμική ασφάλεια των κατασκευών.

Ο ΣΠΜΕ προκειμένου και να συμβάλει στην ενίσχυση της αντισεισμικής άμυνας της χώρας στηρίζοντας και αναδεικνύοντας παράλληλα και το σημαντικό επιστημονικό , κοινωνικό και παραγωγικό έργο των Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών, συνεργάζεται με τον ΟΑΣΠ σε ένα ευρύ πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:

– Την επεξεργασία, έκδοση και δωρεάν διανομή στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΑΚ 2000 και του ΕΚΩΣ 2000.

– Τη σύνταξη και έκδοση σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνικών εγχειριδίων με παραδείγματα εφαρμογής των κανονισμών.

– Τη διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων ανά την Ελλάδα.

– Την προετοιμασία και συνδιοργάνωση του 2ου Συνεδρίου ΄΄ΣΕΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ΄΄.

– Τη σύσταση και εκπαίδευση ειδικών εθελοντικών ομάδων Πολιτικών Μηχανικών πού θα στελεχώνουν τα σωστικά συνεργεία σε περίπτωση σεισμού.

– Την ηλεκτρονική πληροφόρηση δια μέσου του διαδικτύου σε θέματα κανονισμών και αντισεισμικής τεχνολογίας.

Η επιμέλεια της έκδοσης του παρόντος τεύχους έγινε με μέριμνα του ΣΠΜΕ και η σχετική δαπάνη παραγωγής και εκτύπωσης καλύφθηκε από τον ΟΑΣΠ.

Ιούνιος 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Α.Σ.Π.      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Μ.Ε.
ΒΑΣ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ      ΒΑΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΩΣ 2000 – Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag