Διαχωρισμός υπογείου- ισογείου στην ίδια στάθμη – τι περιλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης

img_450137 (1)

Υπόγειο Είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20.

Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται:

Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 m από την οριστική στάθμη του εδάφους.
Ο όροφος αυτός δύναται να εξυπηρετεί κύριες χρήσεις του κτιρίου εφόσον όλος ή μέρος του αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας χρήσης στο συντελεστή δόμησης. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Σε περίπτωση που λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους ισόγειο και υπόγειο συνέχονται διαχωρισμένα( με τοίχο), το τμήμα του υπογείου που συνέχεται με τον κύριο χώρο του ισογείου που έχει τις προϋποθέσεις ισογείου ( οροφή που να υπερβαίνει το 1,20 μ. ) περιλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης, γιατί είναι σε συνέχεια με τον κύριο χώρο.

Το τμήμα του, που είναι διαχωρισμένο με τοίχο και η οποίου η οροφή του δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20, δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης.

Τα παραπάνω κείμενα είναι από τα βιβλία Του συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Παντελή Παπακωνσταντίνου και πωλούνται στο παρακάτω link: http://www.advice4u.gr/products.html


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag