Αριθμός τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος

trapezokathismata

Ο μέγιστος αριθµός των καθισμάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είναι το πηλίκον της διαιρέσεως του ωφέλιµου εμβαδού αυτής, δια του απαιτουμένου για κάθε κάθισµα χώρου που είναι ανάλογα με την περίπτωση, όπως αναφέρεται παρακάτω σύμφωνα με την εγκύκλιο με θέμα: Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ94643/07 (ΦΕΚ 1384/3-8-2007 τ.β) συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αριθ. Α1β/8577/1983(φεκ.526,τβ/24.9.1983) περί υγειονομικού ελέγχου & αδειών ίδρυσης & λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς & των γενικών & ειδικών όρωνιδρύσεως & λειτουργίας των εργαστηρίων & καταστημάτων τροφίμων ή/& ποτών (Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803, Αθήνα 16/5 /2008).

(Αναφορικά με τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:
• Στα καταστήματα όπου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα κλειστή αίθουσακαι υπαίθριος χώρος και η συνολική επιφάνεια υπερβαίνει τα 70 τ.μ ,υπολογίζεται η δυναμικότητα κάθε χώρου χωριστά διαιρούμενου του ωφέλιμου εμβαδού του δια του συντελεστή 1,40 και στη συνολική δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας αναγράφεται η δυναμικότητα του κάθε χώρου χωριστά καθώς και η συνολική.
• Στα μικρά καταστήματα που το παραπάνω συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 50 τ.μ., ο συντελεστής υπολογισμού της δυναμικότητας είναι το ένα (1).
• Στα καταστήματα που το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν αίθουσας και υπαιθρίου χώρου είναι από 50 τ.μ. έως 70 τ.μ., η δυναμικότητα τους υπολογίζεται σε πενήντα (50) καθίσματα.
• Στα καταστήματα που για οποιοδήποτε λόγο οι ιδιοκτήτες τους δεν επιθυμούν την ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο, αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν την κλειστή αίθουσα κατά την χειμερινή περίοδο και τον υπαίθριο χώρο τη θερινή περίοδο, ο υπολογισμός της δυναμικότητας του καταστήματος θα γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ένα χώρο. Η συγκρότηση και ο εξοπλισμός των εν λόγω καταστημάτων θα είναι αυτός που αναλογεί στον χώρο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιθυμία για την μη ταυτόχρονη ανάπτυξη των καθισμάτων θα δηλώνεται ρητά στην αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Δημοτική Αρχή, κατά την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση. Στην δε γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρονται τα εξής: «… με δυναμικότητα …(αναγράφεται ο αριθμός) καθισμάτων στην κλειστή αίθουσα την χειμερινή περίοδο και … (αναγράφεται ο αριθμός) καθισμάτων την θερινή περίοδο, στον οριζόμενο στα σχεδ/τα υπαίθριο χώρο, εφ΄όσον υπάρχει δικαίωμα χρήσης, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων συνιστά επέκταση του καταστήματος και πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής από τη Δημοτική Αρχή τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 της Α1β/8577/83 Υγ/κής διάταξης».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

1) Θεωρημένο αντίγραφο αδείας καταστήματος
2) Σχέδια σε 4 πρωτότυπα θεωρημένα από μηχανικό, σε κλίμακα 1/50 εσωτερικού χώρου ισογείου και εξωτερικού χώρου ανάπτυξης καθισμάτων.
3) Βεβαίωση κυρία χρήσης του καταστήματος, εντός του οποίου θα γίνει η νέα ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, βάση της οικοδομικής αδείας από την Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδ Αδειών αν πρόκειται για εσωτερικό χώρο καταστήματος.
4) Βεβαίωση Πρασιάς σύμφωνα με την Πινακίδα Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου από την Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα
5) Συνηγορία από Υ.Π.Ε. & ΚΛ ΑΛΛ όπου απαιτείται (Για την Αθήνα: Μεσογείων και Τρικάλων 36 τηλ. 2103211180 )


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag