Εγκύκλιος – Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο σημειώνονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος Οδηγία για τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 απόφασης «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» (ΦΕΚ Β’ 2998/20.07.2020),
«α. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων προ της ισχύος του κτιρίων με συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 26, παρ. 4 αυτού, επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου 1,00Χ1,25μ, όπως προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου».

Στο ανωτέρω πλαίσιο, διευκρινίζονται τα εξής:

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν έχουν υποχρέωση προσαρμογής, όταν για λόγους εξασφάλισης προσβασιμότητας (κατακόρυφη κυκλοφορία) προκύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής ανελκυστήρα εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 3α της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τα υφιστάμενα κτίρια του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 4067/12.

Διευκρινίζεται δε, ότι έχουν κατ’ αναλογία εφαρμογή οι ίδιες ελάχιστες διαστάσεις ανελκυστήρα.
Η κατασκευή ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου του προτύπου ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα (λόγω μη σχετικής απαίτησης κατά τον χρόνο ανέγερσής τους) και στην περίπτωση καθ΄ ύψος προσθήκης ορόφων με χρήση κατοικίας, εφόσον επιβάλλεται να εξασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν.4067/12 αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Οι προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/12 για την κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.Ο.Κ .και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, δύνανται να εφαρμοστούν και κατά την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή οικοδομικής άδειας για την προσθήκη καθ’ ύψος ορόφων με χρήση κατοικία σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών που δε διαθέτουν ανελκυστήρα, λόγω μη σχετικής απαίτησης κατά τον χρόνο ανέγερσής τους, ανεξαρτήτως εξάντλησης ή όχι των επιτρεπόμενων πολεοδομικών μεγεθών του ακινήτου.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω σημείων 2 και 3 που αφορούν σε περιπτώσεις προσθηκών καθ’ ύψος ορόφων κατοικίας σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, διευκρινίζεται ότι η χρήση του ανελκυστήρα του προτύπου ΕΛΟΤ: ΕΝ 81-701 επιτρέπεται με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικού προσδιορισμού αριθμού ανελκυστήρων και χωρητικότητάς τους από κυκλοφοριακή μελέτη της παρ. 1.3 του άρθρου 29 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/304/89, ΦΕΚ Δ’ 59) η οποία συντάσσεται όταν ο πληθυσμός του κτιρίου είναι μεγαλύτερος των 200 ατόμων.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag