Δικαιολογητικά για Περίπτερα- Καταστήματα Ψιλικών

kiosk

Α. Υποβάλλονται στον Δήμο
1. Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο εκμισθωτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή τρίτο με εξουσιοδότηση.
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκμισθωτή.
3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή. Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς.
4. Συμβάσεις μίσθωσης σε δύο (2) αντίγραφα με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών εκμισθωτή & μισθωτή από Δημόσια Αρχή.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του προηγούμενου μισθωτή ή μισθώτριας (εφόσον υπάρχει ), στην οποία να δηλώνει ότι αποχώρησε οικειοθελώς από το περίπτερο, πριν την λήξη της μίσθωσης
6. Ενημερωτικό σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ληφθείσης πολεμικής σύνταξης τελευταίου τριμήνου ( εφόσον πρόκειται για ανάπηρο δικαιούχο).
7. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. του περιπτέρου.Οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κυλικείων εντός δημοσίων κτιρίων των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
v Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
v Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Β. Για την έκδοση αδείας πώλησης τροφίμων στα Περίπτερα από την Υγειονομική Υπηρεσία, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αίτηση (στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα είδη τροφίμων που επιθυμεί να διαθέτει προς πώληση ο αιτών)
• Φωτοτυπία αδείας του Περιπτέρου
• Φωτοτυπία άδειας εκμίσθωσης (Δημοτική Απόφαση)
• Φωτοτυπία αδείας του ΟΤΑ για την χωροθέτηση του περιπτέρου και κατάληψη του περιβάλλοντα χώρου
• Παράβολο 88 € υπέρ της Περιφέρειας στην Τράπεζα .
• Σχεδιάγραμμα κάτοψης με το περίγραμμα του περιπτέρου (οικίσκος) και τους τυχόν εξωτερικούς χώρους (υπό κλίμακα). Στο σχέδιο θα απεικονίζεται η θέση και η διάταξη των προθηκών τροφίμων και ψυγείων. Στην περίπτωση ύπαρξης σύνθετων εξωτερικών κατασκευών, θα πρέπει να υποβάλλεται και σχεδιάγραμμα τομής για την απόδοση των όποιων κατασκευών.
• Απλό διάγραμμα ροής (παραλαβή – έλεγχος – τοποθέτηση – έκθεση).
Στην περίπτωση που αποφασίζεται και δίδεται από τους Δήμους η δυνατότητα χρήσης εξωτερικών χώρων γύρω από τον κύριο οικίσκο του περιπτέρου για την έκθεση τροφίμων και άλλων ειδών με επιπρόσθετες κατασκευές πέραν της κύριας τέντας του περιπτέρου (λ.χ. προεκτάσεις με επιπρόσθετες τέντες ή άλλου είδους στέγαστρα, παραβάν, χωρίσματα κτλ) για την προστασία των ψυγείων ή ραφιών που θα εγκαθίσταται εξωτερικά, πέραν των θεμάτων που αποτελούν κύρια αρμοδιότητα του κάθε Δήμου (λ.χ. απαίτηση σύγχρονης μορφής, ομοιομορφία, λειτουργικότητα, ασφάλεια κίνησης πολιτών, αισθητική, κτλ), θα πρέπει να διευκρινίζεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου σας εάν απαιτείται ή όχι έκδοση πολεοδομικών αδειών. Εάν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικών αδειών, θα πρέπει να προηγείται της αδείας της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την πώληση τροφίμων.
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση ύπαρξης προεκτάσεων στο περίπτερο, θα πρέπει να κατατίθενται στην Υγειονομική Υπηρεσία μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα έγγραφα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (δηλ. αντίγραφο αδείας ή βεβαίωση μη απαίτησης αδειών) καθώς και σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής των όποιων επιπρόσθετων του κυρίως περιπτέρου κατασκευών.
Τα σχεδιαγράμματα αυτά θα συνοδεύουν την άδεια της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την πώληση των τροφίμων στα Περίπτερα, ώστε να ελέγχονται τυχόν αυθαιρεσίες και υπερβάσεις.
Το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών του Υπουργείου Υγείας και Κ.Α. προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να μας γνωρίσει την άποψή του σχετικά με τα παραπάνω.
Γ. Χορήγηση άδειας πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών και ποτών από αναπηρικά περίπτερα
Αρμόδια Υπηρεσία: Υγειονομική υπηρεσία της οικείας Ν.Α.
Δικαιολογητικά
α. Φωτοτυπία άδειας περιπτέρου (της νομαρχίας).
β.Αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, φωτοτυπία της νομαρχιακής απόφασης για το δικαίωμα μισθώσεώς του.
γ. Βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής ότι η τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων ψυγείων (2, στις αντίστοιχες πλευρές του) είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου.
δ. Φωτοτυπία του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (θεωρημένο).


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag