Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών επ΄αόριστον βάσει του ν.4067/2012

An artist's impression showing a cross section of the Vehicle Assembly Building at the Kennedy Space Center on Merritt Island, Florida, 10th January 1974. The booster vehicle for the space shuttle orbiter is already configured (left). On the right, the loading of the cargo bay payload takes place in the maintenance and checkout facility. (Photo by Space Frontiers/Getty Images)

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ εξέδωσε έγγραφο με διευκρινήσεις σχετικά με την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών επ΄αόριστον βάσει του ν.4067/2012.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Θέμα : Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012

Σχετ. :
α) Το υπ΄αρθμ. 4444/4-4-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κρήτης
β) Το υπ΄αρθμ. 2926/22-8-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κρήτης
γ) Το υπ΄αριθμ. οικ.324/20-4-2016 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Σητείας

Σε απάντηση των (α) & (β) σχετικών εγγράφων, που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012, σας γνωρίζουμε για τα εξής:

Βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012 (79 Α΄),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως και τις 31.12.2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4030/2011. Για τις εργασίες αυτές δεν απαιτείται έκδοση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, παρά μόνον έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα».

Με την ανωτέρω διάταξη ρυθμίστηκαν κτίρια, των οποίων ο φέρων οργανισμός ανεγέρθη βάσει οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί με το από 8-7-1993 π.δ/γμα (795Δ΄) και ενώ δεν αναθεωρήθηκαν για αόριστο χρόνο σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 6 του ανωτέρω διατάγματος, όπως προβλεπόταν από τον παλαιότερο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τους δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης των όψεών τους καθώς και η τυχόν στέγη, προκειμένου να ενταχθούν στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν.4030/2011 και συνέχιση των εργασιών τους.

Επισημαίνεται ότι κατά την άποψη μας, για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού αφορά σε όλα τα κτίρια που προβλέπεται να ανεγερθούν από την οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης), αφού τόσο το π.δ. του από 8-7-1993 (795Δ΄), όσο και το ν.4030/2011 (249Α΄) δεν ορίζεται η έννοια της μερικής αναθεώρησης οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) για αόριστο χρόνο. Είναι σαφές επομένως ότι για την περίπτωση, που αναφέρεται στο (α) σχετικό, όπου έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός σε πέντε κτίρια από τα έξι που προβλέπονταν στην αρχική οικοδομική άδεια, της οποία ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, θα πρέπει για την αποπεράτωσή τους να εκδοθεί νέα άδεια δόμησης από την οικεία υπηρεσία δόμησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχ. – Πολεοδόμος


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag