02-04-2012 Απαλλοτριώσεις

apallotriwseis

Τι αλλάζει στις απαλλοτριώσεις

Σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των απαλλοτριώσεων φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών με στόχο την επιτάχυνση αλλά και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών στα μεγάλα έργα, κυρίως σε αυτά που αφορούν στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Σημαντική αλλαγή που φέρνει το πολυνομοσχέδιο είναι ότι το τίμημα της εξαγοράς του προς απαλλοτρίωση ακίνητου μπορεί να καθοριστεί εκτός από την εκτιμητική επιτροπή του Δημοσίου και από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου -που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής- λαμβάνονται υπόψη, κατά βάση, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου.

Με στόχο το Δημόσιο να αποφύγει την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για ακίνητα των οποίων η αξία «φούσκωσε» μετά την κήρυξη της περιοχής όπου αυτά βρίσκονται ως ζώνης αστικής ανάπλασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου μετά τη θεσμοθέτηση της περιοχής ως ζώνη αστικής ανάπλασης.

Σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης, ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια, η οποία ασκείται εντός 60 ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι μικρότερο από 30 ημέρες και όχι μακρότερο από 60 ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η αίτηση με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος και τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την δικάσιμο, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ακόμη, σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται κατ΄ εξαίρεση με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Μάλιστα, σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας. Πάντως, για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση ανακοίνωση της υπηρεσίας ή του φορέα που ζητεί την απαλλοτρίωση, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός και θα προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag