Προχωρά η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Σε ΦΕΚ οι λεπτομέρειες για τις μελέτες.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στον Ορισμό Αναθέτουσας Αρχής και τον καθορισμό κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α΄245).Σύμφωνα με την απόφαση, Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:

Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)» και ο ορισμός υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στη χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας Αρχής/Φορέα υλοποίησης.
Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 περί καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας Αρχής.

 

Άρθρο 2

Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)
Ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017 παρίσταται αναγκαίος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, ως μέσου αποζημίωσης των ιδιοκτητών, τα ακίνητα των οποίων εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 70 του ν. 4495/2017.

Οι μελέτες καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συνιστούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ – ΕΠΣ) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4447/2016, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες, όπως:

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ακινήτων προσφοράς συντελεστή δόμησης του άρθρου 70 του ν. 4495/2017, που εμπίπτουν κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης του άρθρου 68 του ν. 4495/2017 που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω έλλειψης ακινήτων υποδοχής συντελεστή δόμησης του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.
Για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. ακολουθείται η διαδικασία και το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, καθώς και της υπ’ αρ. 72508/1890/29.7.2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του ν. 4495/2017)» (Β΄3544).

Εφόσον οι εν λόγω μελέτες εκπονηθούν ανεξάρτητα από τις μελέτες ΤΠΣ ή ΕΠΣ, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους δύναται να ενσωματώνονται στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και θεσμοθετούνται ενιαία με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ. Ο καθορισμός Ζ.Υ.Σ. μπορεί να θεσμοθετηθεί κατόπιν σχετικής μελέτης και αυτοτελώς, με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, οι ρυθμίσεις του οποίου ενσωματώνονται στη συνέχεια υποχρεωτικά στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς.

Άρθρο 3

Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.-Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης
Κύριος των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, όπως αυτά ορίζονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που περιλαμβάνονται σε αυτά, είναι το ΥΠΕΝ.
Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017,στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).

Άρθρο 4
Διαδικασίες
Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. του άρθρου 72 του ν. 4495/ 2017, λαμβάνει χώρα με την απόφαση τη περ. α της παρ.2 του ίδιου άρθρου.
Το ΥΠΕΝ συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών, για την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ, για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις Οδηγίες – πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.
Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, οι οποίες ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:
α) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου.

β) Έναν (1) μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και

γ) Έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο αφορά η μελέτη, που υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η μελέτη περιλαμβάνει καθορισμό Ζ.Υ.Σ. σε διαφορετικούς Δήμους (ομόρους ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο.

Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και πα- ραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε τυχόν εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
Οι εκπονούμενες πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ. και οι αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και εν συνεχεία διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Αρχή Σχεδιασμού) για αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Σχεδιασμού, τηρούνται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ οι διαδικασίες δημοσιότητας/διαβούλευσης, οι οποίες ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΣΜΠΕ [υπ’ αρ. 107017/2006 (Β΄1225) κοινή υπουργική απόφαση] και γίνονται από κοινού με αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αξιολογείται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ το σύνολο των γνωμοδοτήσεων, απόψεων και αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση και οι περιβαλλοντικοί της όροι.
Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται και τίθενται υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για γνωμοδότηση, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. Εφόσον το ως άνω Συμβούλιο γνωμοδοτήσει θετικά χωρίς παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί και παραληφθεί οριστικά.
Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στο ΥΠΕΝ για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου στις περιοχές των κατά τα ανωτέρω ολοκληρωμένων και εγκεκριμένων μελετών ΖΥΣ τελούν υπό εκπόνηση ΤΠΣ ή ΕΠΣ, το ΥΠΕΝ δύναται να θέσει τις εν λόγω μελέτες υπόψη των αναδόχων μελετητών των ΤΠΣ ή ΕΠΣ, προκειμένου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τους να ενσωματωθούν στα εκπονούμενα ΤΠΣ ή ΕΠΣ της εκάστοτε περιοχής αναφοράς και να θεσμοθετηθούν ενιαία με την έκδοση του π.δ. έγκρισης του ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης, για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που κα- ταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ. – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή
Η χρηματοδότηση των μελετών των Προγραμμάτων της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες, βάσει της παρούσας, ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)».

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής του ως άνω έργου δημοσίων επενδύσεων και υπεύθυνος λογαριασμού, ορίζεται το ΤΕΕ, οι δε απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιούνται με ευθύνη του.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ
Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής των μελετών της παρούσας, καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «(sub.3) Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)», όπως αυτή προσδιορίζεται στα υποέργα με τίτλο «Διαχειριστικά Έξοδα», ή/και υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

Άρθρο 8
Ενέργειες και υποχρεώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ως Κυρίου του Έργου
Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., δια των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:

Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτουμένων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (καθορισμού Ζ.Υ.Σ.).
Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζ.Υ.Σ., με την έκδοση των αποφάσεων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017.
Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων.
Συντάσσει τα Τεύχη των διαγωνισμών σχετικά με την ανάθεση των μελετών καθορισμού Ζ.Υ.Σ. και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα Αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των διαδικασιών δημοσιότητας/διαβούλευσης και οριστικοποίησης των μελετών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έκδοση των σχετικών κατά περίπτωση προεδρικό διαταγμάτων.

Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποχρεούται να:

Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμού και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.
Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων.
Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
Υποβάλλει σε μηνιαία βάση, ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, καθώς και τις υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
Παραδίδει άμεσα στο ΥΠΕΝ κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την οριστικοποίησή τους, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση.
Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 10
Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων
Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης με Αναθέτουσα Αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, για το σύνολο των μελετών, έως την 30η Ιουνίου 2025.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag