Βεβαίωση μηχανικού και για μισθώσεις

misthwseis

Την απαγόρευση σύνταξης συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές η αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προβλέπει το σχέδιο νόμου «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτική η βεβαίωση μηχανικού σε κάθε σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος η μεταβίβαση ακινήτου H βεβαίωση του µηχανικού για όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυµοτοµικού σχεδίου συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) µηνών από την έκδοσή τους.

Οριστική αξαίρεση από κατεδάφιση

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει οριστική εξάιρεση της κατεδάφισης (και όχι αναστολη για 30 χρόνια ) για αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης µε την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού ισοζυγίου (ΕΠΙ), µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και Κοινόχρηστων Χώρων, µόνο εφόσον βρίσκονται εντός Περιοχών Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή Π.Α.Ε.Σ. Ο τίτλος χορηγείται στον κύριο ωφελούµενου ακινήτου για την εξασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και εκδίδεται µε Απόφαση της ∆ιεύθυνσης «Ελέγχου ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και Εφαρµογής Χωρικού Σχεδιασµού- Παρατηρητήριο».

Ο Τίτλος Ε.Π.Ι.: είναι ονοµαστικός. Για την έκδοση του, καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ωφελούµενου ακινήτου Παράβολο εκατό 100 ευρώ, αφού πρώτα εγγραφεί υποχρεωτικά στην Τράπεζα ∆.∆.Κ.Χ. µε την καταβολή Τέλους Εγγραφής δεκαπέντε 15 ευρώ.

Οι εντός σχεδίου Π.Α.Ε.Σ. εγκρίνονται µε Π.Δ. µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού (∆.Π.Σ.) και κίνηση της διαδικασίας επίσπευσης από τον οικείο ∆ήµο, ή σύνολο όµορων ∆ήµων ή την Περιφέρεια, και γνώµη των οικείων ∆ηµοτικών ή Περιφερειακών Συµβουλίων και του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Για τις Π.Α.Ε.Σ. εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).

Στις Περιοχές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζονται αυξηµένοι κοινόχρηστοι χώροι για την εξασφάλιση της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ειδικά, στις µητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, απαιτείται και η πρόσθετη εισήγηση της ∆ιεύθυνση πολεοδοµικού σχεδιασµού του ΥΠΕΝ και το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού.

Οι εκτός σχεδίου Π.Α.Ε.Σ. ρυθµίζονται στο πλαίσιο εκπόνησης Τ.Χ.Σ.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category