Ιατρός Εργασίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ιατρός Εργασίας αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με βάση το Νόμο 3850/2010.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ρόλος του είναι να συμβουλεύει τον εργοδότη στα θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Καταγράφει, εξετάζει, σχεδιάζει και προνοεί τα απαιτούμενα μέτρα ώστε ο εργασιακός χώρος να αποπνέει σωματική και ψυχική ασφάλεια στους εργαζομένους.

Όλες οι εταιρείες που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους καθώς και αυτές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (βλ. ΠΔ 186/1995), ανεξάρτητα δηλαδή από τον αριθμό εργαζομένων, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν Ιατρό Εργασίας.

  • Ο Ιατρός Εργασίας αναλαμβάνει να εξετάζει τους εργαζόμενους συστηματικά και με περιοδικούς ελέγχους,
  • Να δημιουργεί ατομικούς φακέλους υγείας ώστε να υπάρχει το ιστορικό υγείας,
  • Να συμβουλεύει σχετικά με ιατρικά θέματα,
  • Να ερευνά το ενδεχόμενο ασθένειας λόγω της εργασίας,
  • Να επιβλέπει τους χώρους εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
  • Να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα παροχής βοήθειας πρώτης ανάγκης,
  • Να παροτρύνει και να διοργανώνει αιματοληψίες ώστε να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος, αλλά και άλλες θετικές πρακτικές,
  • Να συμβουλεύει γραπτώς και προφορικώς τον εργοδότη και τους προϊσταμένους σχετικά με τη νομοθεσία περί Υγιεινής και της Ασφάλειας,
  • Να συνεργάζεται στενά με τον Τεχνικό Ασφάλειας και να συμμετέχει ενεργά στην καταγραφή και εκτίμηση κινδύνων στο χώρο εργασίας,
  • Να σέβεται και να τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, τόσο για την παραγωγικότητα των εργαζομένων αλλά και την εξέλιξή τους στην εργασία. Η υγεία των εργαζομένων, ψυχική και σωματική, είναι η μεγαλύτερη επένδυση ενός εργοδότη και αποτελεί τη σφραγίδα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών.

Η CITY ENGINEERING έχει αποδείξει εμπράκτως το σεβασμό για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων της.

Ρωτήστε μας σήμερα για το πακέτο υπηρεσιών σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι