Εκτίμηση Επαγγελμάτικού Κινδύνου

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΓΕΕΚ)

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) αποτελεί βασική νομική υποχρέωση του εργοδότη και είναι η μελέτη που πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας καθώς και  τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, με βάση τον Ν. 3850/2010

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΓΕΕΚ)

Στόχος της είναι να εντοπισθούν, να καταγραφούν και βεβαίως να προληφθούν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι στην εργασία, ως προς την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει υποχρεωτικά

  • Την έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή επαγγελματικών κινδύνων
  • Την εφαρμογή προληπτικών μέτρων με βάση τον απαιτούμενο σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες
  • Τον ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών)
Παραδείγματα επαγγελματικού κινδύνου
  • Κίνδυνος από έκθεση στον COVID-19
  • Κίνδυνος από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό
  • Κίνδυνος από πυρκαγιά
  • Κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
  • Κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας, που μπορεί να την κάνει δυσάρεστη, κουραστική ή μη παραγωγική.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει ό,τι βοήθεια του ζητηθεί για την εκπλήρωση του στόχου.

Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 – 9801980

Ενδιαφερομαι