null
Parking αυτοκινήτων - Παιδικοί σταθμοί

Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένοι).

Προϋποθέσεις:

 • Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας .
 • Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού.
 • Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86.
 • Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/ 76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.
 • Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ για μονόροφους σταθμούς και 59,00 ΕΥΡΩ για πολυόροφους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι « δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/ 88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου.
 • Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
 • Βεβαίωση χρήση γης.
 • Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος .
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα.
 • Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100 ή 1 : 50.
 • Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
 • Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
 • Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα.
 • Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα.
 • Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των

  αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός.
 • Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Δ/νσης ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ) για σταθμούς μεγάλου μεγέθους .
 • Βεβαίωση Οργανισμού Αθήνας.

Διαδικασία:

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών.
 • Διενέργεια αυτοψίας.
 • Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτουμένων δαπανών.
 • Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής .
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού.

Χρόνος διακπεραίωσης:

 • 15 – 30 ημέρες από την κατάθεση πλήρη δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης μη συμπεριλαμβανομένου
 • του χρόνου από την έγκριση του προϋπολογισμού μέχρι την υποβολή στην Υπηρεσία μας των αποδεικτικών πληρωμής από τον μηχανικό.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων (στεγασμένων)

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Άδεια οικοδομής.
 • Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας (σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας σε αυτό το στάδιο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του Π.Δ/τος 455/76.Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Διαδικασία:

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών.
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας.
  Χρόνος Διεκπεραίωσης:
 • 20 – 30 ημέρες από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών.
 • Σημείωση:Η άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού.Γενικά αυτοκινήτων.
 • Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού (Σε περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί μετά την 18.00).
 • Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού «ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του Π.Δ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
 • Σημειώσεις και επεξηγήσεις:Η άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 • Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
 •  Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικού παιδικού σταθμού

 • Για την ίδρυση Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. είναι αναγκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση οικοπέδου.
 • Οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται μέσα σε αστικές-ημιαστικές περιοχές. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των Μονάδων Φ.Π.Α.Δ. σε οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, έχοντας κοινή με την Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. είσοδο ή έξοδο.
 • Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή,
  σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.
 • Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ιδρυθεί Μονάδα Φ.Π.Α.Δ σε χώρο μη ρυπαίνουσας βιομηχανίας/βιοτεχνίας,για τα παιδιά των εργαζομένων σ’ αυτή αποκλειστικά με την προϋπόθεση να μην υπάρχει σε απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ανθυγιεινή ή οχληρή όπως ορίζεται πιο πάνω.

Άδεια ίδρυσης

Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.
 • Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας.
 • Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
 • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την
  αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή  επέκταση σε υπάρχον κτίριο.

Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

 • Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
 • Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
 • Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
 • Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, ( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα  δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα  της κλοπής,  υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
 • Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης)
 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της
  οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).
 • Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω
  δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ  :
 • Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας

  • H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελάτη και
  • Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.

Άδεια Λειτουργίας

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που  προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.
 • Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. Εκδίδεται στη συνέχεια  η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.

Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Ο αριθμός  των βρεφών – νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π).
αρχείο λήψης (3)

Δικαιολογητικά

αρχείο λήψης (4)

Ίδρυση

operation(5)

Λειτουργία

images (7)

Προϋπόθεση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά