Έγγραφο ΥΠΕΝ για κατεδαφίσεις κτιρίων προ του 1955 και γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β΄)

ΑΘΗΝΑ, 9/5/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 23643

ΠΡΟΣ: ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας
(για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης και των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής της χωρικής τους αρµοδιότητας)

ΚΟΙΝ.:

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Αµαλιάδος 17

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 115 23

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Γούναλη, ∆. Αγοροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213.1515 222, 223

FAX: 210. 6437266

ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την εφαρµογή της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 για κατεδαφίσεις κτιρίων προ του 1955 και γνωµοδοτήσεις Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής.

Με αφορµή αιτήµατα που έχουν διαβιβαστεί στην Υπηρεσία µας και αφορούν σε κατεδαφίσεις κτιρίων προ του 1955 και σχετικές γνωµοδοτήσεις των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:

Η διαδικασία εξέτασης αιτηµάτων φακέλων κατεδάφισης κτιρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
α) της παρ. 1στ του άρθρου 21 του Ν.4030/2011 σχετικά µε τις αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, σύµφωνα µε την οποία τα Σ.Α. γνωµοδοτούν «για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955».
β) της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012, σύµφωνα µε την οποία «αιτήµατα κατεδάφισης, επισκευής ή προσθήκης σε κατασκευή που έχει ανεγερθεί προ του 1955» παραπέµπονται υποχρεωτικά στο οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η παραποµπή αυτή είναι υποχρεωτική και «για µεταγενέστερες του έτους 1955 κατασκευές που βρίσκονται σε (παραδοσιακό) προστατευόµενο οικισµό, (παραδοσιακό) προστατευόµενο τµήµα πόλης, ιστορικό τόπο, αρχαιολογικό χώρο και περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Αν το Συµβούλιο κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει την κατασκευή ή δεν συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού της ως διατηρητέας, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της Άδειας ∆όµησης, αν συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, µε αιτιολογηµένη έκθεση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, το θέµα παραπέµπεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία ∆όµησης ότι η κατασκευή δεν κρίνεται διατηρητέα …..»
γ) της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 σύµφωνα µε την οποία «µε απόφαση Υπουργού και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς µπορούν να καθορίζονται περιοχές εντός ή εκτός (παραδοσιακών) προστατευοµένων οικισµών εντός των οποίων οι αιτούµενες άδειες κατεδάφισης υποχρεωτικά παραπέµπονται στο οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, µετά τη γνωµοδότηση του οποίου αποστέλλονται στην υπηρεσία που έχει την αρµοδιότητα χαρακτηρισµού και τηρείται η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου», ήτοι του τελευταίου εδαφίου της παρ.8.
Στο πλαίσιο της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς µε το ανωτέρω σκεπτικό, είχε εκδοθεί η υπ’ αρ. οικ.33245/12477/18.12.2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία ρυθµίζονταν οι διαδικασίες έγκρισης µελετών κατεδάφισης υφισταµένων κτιρίων στις περιοχές του λεκανοπεδίου της Αθήνας (άρθρο 3 του Ν.2831/2000-ΓΟΚ περί κατεδαφίσεων κτιρίων, το οποίο έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 6 του Ν.4067/2012-ΝΟΚ).

Στην ανωτέρω απόφαση ορίζονται τα εξής:

Από τις οικοδοµικές άδειες κατεδάφισης των κτιρίων που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στα 4,5,6 σχετικά της παρούσας, οι σχετικοί φάκελοι µελετών θα παραπέµπονται από τα πολεοδοµικά γραφεία στην ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε µόνο στις περιπτώσεις που είτε η ΕΠΑΕ κρίνει ότι το κτίριο έχει αξιόλογα στοιχεία για χαρακτηρισµό ως διατηρητέου είτε έστω και ένα µέλος της ΕΠΑΕ διατυπώσει την άποψη ότι το κτίριο πρέπει να ΜΗΝ κατεδαφισθεί διότι έχει αξιόλογα στοιχεία και πρέπει να κηρυχθεί ως διατηρητέο.
Η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Τµήµα Γ) διενεργεί τακτικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστώνεται ότι όλα τα αξιόλογα κτίρια παραπέµπονται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο». Σηµειώνεται ότι βάσει του νέου οργανογράµµατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) – Π.∆.100/2014, οι ανωτέρω αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – Τµήµα Γ΄ ασκούνται από τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων – Τµήµα ∆ιατηρητέων Κτιρίων (Β΄).
Όσον αφορά στη σχέση των αρµοδιοτήτων των πρώην ΕΠΑΕ µε αυτές των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής, στο υπ’ αριθ. 7127/22-3-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του ΥΠΕΝ, αναφέρονται τα παρακάτω: «Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4030/2011 αναφέρεται σχετικά µε τα Σ.Α. ότι ‘θεσµοθετούνται γνωµοδοτικά όργανα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έκφρασης, της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, αντικαθιστούν τις επιτροπές Αρχιτεκτονικού ελέγχου. Στο δε υπ’ αριθ. πρωτ. 21421/2012 έγγραφο εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περ/ντος αναφέρεται ότι «α) οι αρµοδιότητες που ασκούσαν µέχρι σήµερα οι ΕΠΑΕ (Α΄θµιες και Β΄βάθµιες) ασκούνται πλέον από το Σ.Α. όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4030/2011». Συµπερασµατικά, όσον αφορά σε κατεδάφιση κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί προ του 1955 και για τα οποία έχει τηρηθεί η κατά νόµο διαδικασία και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις (όπως διατάξεις του Ν.3028/2002), από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, µε αιτιολογηµένο πρακτικό, γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά για την κατεδάφισή τους, δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω εξέτασης-αξιολόγησης από την Υπηρεσία µας.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag