Διευκρινιστική απόφαση του ΥΠΕΝ. για την προσαύξηση ύψους κτιρίου ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους

text_height1600

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 15 του ν.4067/12 ως ισχύει σήµερα, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισµού του µέγιστου
επιτρεπόµενου ύψους σε αυτές, σε περιοχές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι
προστασίας, λόγω διαφορετικών ερµηνειών των αρµόδιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 28,
παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 63/21.22/4/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-05).
2. Το Π.∆/γµα 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α’).
3. Το υπ’αρίθµ.70/22-9-2015 Π.∆/γµα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.» (ΦΕΚ 114 Α’).
4. Το υπ’ αρίθµ.125/5-11-2016 Π.∆/γµα «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α’).
5. Τον Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012 όπως ισχύει
7. Τις παρ.1 και 8 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει.
8. Το µε αρ.πρωτ.3447/9.5.2016 (αρ.πρωτ.∆ΑΟΚΑ 23623/10.5.2016) έγγραφο της ∆/νσης
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης µε τα συνηµµένα σε αυτό
έγγραφα (αρ.πρωτ.11566/8.2.2016 ∆/νσης Υ∆ΟΜ Ελληνικού – Αργυρούπολης ,
αρ.πρωτ.10743/716/18.3.2016 ∆/νσης ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής)
9. Την από 11-7-2016 εισήγηση της ∆ΑΟΚΑ µε θέµα: «Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάση της
παρ.8 του άρθρου 15 του ν.4067/12 σε περιοχές που το επιτρεπόµενο ύψος έχει καθοριστεί
αριθµητικά µε προεδρικό διάταγµα ή κανονιστική πράξη της ∆ιοίκησης (όπως αποφάσεις
Νοµάρχη, πράξεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.λπ) και για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι προστασίας, λόγω διαφορετικών ερµηνειών των αρµόδιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.»
10. Την υπ’ αριθ. 36/25-7-2016 πράξη (συνεδρία 4η
/ 2016 ) του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
1. Οι διατάξεις της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12 ως
ισχύει σήµερα, ως ειδικές, αποτελούν κίνητρο µε στόχο την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και εφαρµόζονται σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισµού του
µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους σε αυτές (δηλ. βάσει του ΝΟΚ ή βάσει κανονιστικών
αποφάσεων της ∆ιοίκησης ή Π. ∆/γµάτων).
2. Εξαιρούνται της ανωτέρω εφαρµογής οι περιοχές οι οποίες βάσει Π.∆/γµάτων ή Υπ.
Αποφάσεων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (ως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί
τόποι, παραδοσιακοί οικισµοί και παραδοσιακά τµήµατα πόλης), ή το ύψος τους έχει καθοριστεί
µε γνώµονα την αντιµετώπιση της σεισµικής επικινδυνότητας, λόγω ασφάλειας εναέριας
κυκλοφορίας (πλησίον αεροδροµίων) ή αφορούν σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων και
µνηµείων.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag