Σε ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση της τακτοποίησης αυθαιρέτων

Amazing-cabins-12

Εκδόθηκε το ΦΕΚ στο οποίο συμπεριλήφθηκε η μηνιαία παράταση του Ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, στο ΦΕΚ B 1544 – 04.05.2017 αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για ένα (1) μήνα από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8-6-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα έξι (46) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category